Jedyny magazyn poświęcony
wyłącznie upominkom reklamowym

Ju¿ jest nowy numer Gifts Journal!

13.10.2016

Wrzesieñ ju¿ dawno za nami, co oznacza, ¿e kolejny numer Magazynu Gifts Journal Polska powinien trafiæ ju¿ na Pañstwa biurka. W magazynie Gifts Journal ju¿ od 16 lat zamieszczane s¹ artyku³y promocyjne oraz nowinki z bran¿y reklamowej. Co miêdzy innymi znajd¹ Pañstwo w aktualnym wydaniu?

 Kto s³ucha nie b³¹dzi – RemaDays 2017, czyli jakie zmiany czekaj¹ na Pañstwa podczas 13 edycji najwiêkszych targów reklamy i poligrafii w Europie

 Rób to do czego jesteœ stworzony – artyku³ o roli doradcy zawodowego w biznesie

 Jak zrobiæ i wys³aæ dobry mailing lub newsletter

 Fotorelacja z OneDay Roadshow, a ponadto, jak w ka¿dym numerze:

  • najnowsze informacje z bran¿y

  • who is who, czyli osobowoœci warte poznania

  • jubileusze firm z bran¿y

  • nowoœci produktowe i ciekawe promocje

 oraz wiele innych ciekawych materia³ów, które stanowi¹ doskona³¹ bazê wiedzy i inspiracji do prowadzenia biznesu.

 

Jeœli w Pañstwa firmie nie ma jeszcze ¿adnego egzemplarza magazynu Gifts Journal Polska, zapraszamy do wejœcia w zak³adkê PRENUMERATA,  gdzie mo¿na dokonaæ zakupu i skorzystaæ z prenumeraty tego tytu³u.

Zobacz jak wygl¹da najnowszy numer Gifts Journal