Jedyny magazyn poświęcony
wyłącznie upominkom reklamowym

Ju¿ 6 lutego w Warszawie –Wieczór bran¿owy dla Cz³onków PIAP

23.01.2014

Ju¿ 6 lutego w Warszawie –Wieczór bran¿owy dla Cz³onków PIAP

Ju¿ 6 lutego 2014 w Duchnicka Wine&Food w Warszawie odbêdzie siê  wieczór bran¿owy dla Cz³onków Polskiej Izby Artyku³ów Promocyjnych . G³ównym celem wydarzenia jest integracja bran¿y i Cz³onków Polskiej Izby Artyku³ów Promocyjnych.

Termin imprezy nie jest przypadkowy, luty jest miesi¹cem doœæ spokojnym w bran¿y upominków reklamowych min. ze wzglêdu na coroczne doœæ d³ugie obchody Chiñskiego Nowego Roku, poza tym nasza impreza zbiega siê z najwiêkszymi w Europie Œrodkowej Targami Upominków Reklamowych, które odbywaj¹ sie w Warszawie. Te czynniki sprawiaj¹ ¿e nasi Cz³onkowie powinni chêtniej wzi¹æ udzia³ w evencie mówi Magda Owczarska V-ce Prezes PIAP.

Sponsorami – gospodarzami wydarzenia s¹ firmy : Axpol Trading Sp.z o,o. Sp.k., Brandfathers&Sons Sp.z o.o.,  CiTRON, Europapier Impap Sp.z o.o.,  Inspirion Polska Sp.z o.o., Jaguar Tomasz Chwi³owicz,
RITF advnet Polska Sp.z o.o., Texet Poland Sp.z o.o., United Brands Poland Sp. z o.o. oraz Polska Izba Artyku³ów Promocyjnych.

Podczas bran¿owego wieczoru PIAP m.in. odbêdzie siê uroczyste wrêczenie statuetek dla Jubilatów PIAP 2013/2014 oraz dla firm uczestnicz¹cych w programie Gwiazdy PIAP 2013 i które zgodnie z zasadami programu otrzyma³y najwiêksz¹ liczbê pozytywnych komentarzy.

W tym roku PIAP planuje równie¿ przyznaæ  Nagrodê im. Aleksandra Goœciniaka, która og³oszona zosta³a przez Izbê koñcem ubieg³ego roku. Liczê i¿ uda nam siê wy³oniæ laureata tej nagrody, w bran¿y posiadamy wiele niezwyk³ych osobowoœci, których postawê powinniœmy nagradzaæ – mówi Katarzyna Wojniak Dyrektor Biura Zarz¹du PIAP.

Po czêœci oficjalnej przyjdzie czas na zabawê i rozmowy kuluarowe na które przedstawiciele PIAP w imieniu swoim  oraz pozosta³ych sponsorów  serdecznie zapraszaj¹.

Polska Izba Artyku³ów Promocyjnych jest organizacj¹ zrzeszaj¹c¹ przedsiêbiorców z bran¿y artyku³ów promocyjnych. Ma ona na celu reprezentowanie i dbanie o interesy tych firm. Jest organizacj¹ konsoliduj¹c¹ bran¿ê, partnerem do rozmów z decydentami kszta³tuj¹cymi zewnêtrzne warunki funkcjonowania, organizatorami targów i mediów. Izba jest partnerem do kontaktów z podobnymi stowarzyszeniami z innych krajów. Obecnie PIAP wraz z Cz³onkami Za³o¿ycielami liczy ponad 130 Cz³onków. Liczba ta roœnie w ostatnich miesi¹cach w zwi¹zku z aktywizacj¹ dzia³añ marketingowo-promocyjnych Izby.


Wiêcej informacji o Izbie na stronie
: www.piap-org.pl

Kontakt dla mediów:

Katarzyna Wojniak, biuro@piap-org.pl | tel. 791 354 426