Jedyny magazyn poświęcony
wyłącznie upominkom reklamowym

Ju¿ 21 wrzeœnia 2017 Targi Outsourcing Expo – Ogólnopolskie Spotkanie Ma³ych i Œrednich Przedsiêbiorstw

18.05.2017

Outsourcing – polega na przekazywaniu zadañ, funkcji, projektów i procesów do realizacji firmie zewnêtrznej”.

Ju¿ 21 wrzeœnia 2017 Targi Outsourcing Expo – Ogólnopolskie Spotkanie Ma³ych i Œrednich Przedsiêbiorstw.
Podczas wydarzenia, przedstawiciele polskiego biznesu dowiedz¹ siê jak zostaæ Superprzedsiêbiorc¹, wprowadziæ innowacje do swojej firmy i zoptymalizowaæ koszty.

Ponad 100 stoisk wystawienniczych, panele dyskusyjne, Business Speed Dating, strefa networkingu, konferencje poœwiêcone korzyœciom, jakie daje zlecanie czêœci zadañ na zewn¹trz firmy – to tylko niektóre z propozycji czekaj¹cych na goœci targów Outsourcing Expo.
Wydarzenie odbêdzie siê 21 wrzeœnia na PGE Narodowym – najbardziej po¿¹danym i luksusowym obiekcie biznesowym w Polsce.
Polska jest liderem w zakresie rozwoju outsourcingu w Europie, st¹d ogromne zainteresowanie wydarzeniem i potrzeba jego tworzenia.

Targi
Podczas imprezy potencja³ rynku us³ug zewnêtrznych zaprezentuj¹ firmy z bran¿y oustourcingowej z 12 sektorów i 150 podsektorów. Bêd¹ wœród nich firmy z obszarów: HR, wsparcie sprzeda¿y, IT, marketingu, TSL/us³ugi kurierskie, BPO, ksiêgowoœæ/rachunkowoœæ, doradztwo/konsulting, call center, zarz¹dzanie nieruchomoœciami, biuro. Wœród zwiedzaj¹cych nie mo¿e zabrakn¹æ przedstawicieli biznesu, w szczególnoœci ma³ych i œrednich firm, dla których tak wa¿na jest optymalizacja kosztów.

– Chcemy pokazaæ polskim przedsiêbiorcom korzyœci p³yn¹ce z modelu outsourcingowego.
Z doœwiadczenia wiemy, jak niewielu z nich uœwiadamia sobie, ¿e niektóre obszary np. sprawy kadrowe, prawne, IT czy ksiêgowe mo¿na zleciæ firmom zewnêtrznym i dziêki temu znacznie zredukowaæ koszty – mówi Edyta Owczarek, Prezes IC Events – Organizatot Targów Outsourcingu Expo.

Model wydarzenia

Biznesowe spotkanie polskich przedsiêbiorców i osób zarz¹dzaj¹cych. Zarówno wystawcy, jak i odwiedzaj¹cy z pewnoœci¹ doceni¹ fakt, i¿ Targi gromadz¹ ponad 100 firm prezentuj¹cych swoj¹ ofertê w wielu obszarach wsparcia przedsiêbiorstw. To jedyne w Polsce wydarzenie biznesowe na tak du¿¹ skalê.

Jednak Targi Outsourcing Expo bêd¹ mieæ charakter nie tylko wystawienniczy, ale równie¿ networkingowy i edukacyjny. – G³ównym celem Targów Outsourcing Expo, oprócz prezentacji innowacyjnej oferty us³ug outsourcingowych, jest pomoc polskim przedsiêbiorcom
w bardziej efektywnym prowadzeniu biznesu poprzez dostarczanie im cennych kontaktów – podkreœla Organizator.

Wydarzenia towarzysz¹ce

Podczas Targów odbêd¹ siê równie¿ konferencje dla przedsiêbiorców – podzielone na bloki: motywacja, innowacja, optymalizacja z wyst¹pieniem czo³owych Prelegentów. Wœród nich Radca prawny Krzysztof Brola – Ekspert w zakresie negocjacji i obs³ugi prawnej biznesu, posiadaj¹cy ponad piêtnastoletnie doœwiadczenie w bie¿¹cej obs³udze prawnej ma³ych i œrednich firm.
Wyst¹pienie ka¿dego z Wyk³adowców, zakoñczy siê panelem dyskusyjnym, który umo¿liwi zg³êbienie tematu lub zadanie dodatkowych pytañ. Og³oszenie pozosta³ych Ekspertów ju¿ wkrótce.

Kolejnym wydarzeniem towarzysz¹cym bêdzie Business Speed Dating, czyli szybkie, kilkuminutowe spotkania jeden do jednego, podczas których obie strony w zwiêz³y sposób wymieniaj¹ siê kontaktami, przedstawiaj¹ swoj¹ dzia³alnoœæ i ustalaj¹, w jaki sposób mog¹ wspó³pracowaæ biznesowo.

Nastêpny punkt Targów Outsourcing Expo, to strefa networkingu w której Odwiedzaj¹cy bêd¹ nawi¹zywaæ kolejne relacje. O ile taka strefa nie jest nowoœci¹, to warto zaznaczyæ, ¿e o jej poprawny przebieg zadbaj¹ prawdziwi Specjaliœci z tego obszaru, których og³oszenie odbêdzie ju¿ w najbli¿szym czasie. Wszystko po to, aby ka¿dy Odwiedzaj¹cy czu³ sie komfortowo bez wzglêdu na jego w³asne cechy osobowe, które u³atwiaj¹ lub utrudniaj¹ mu nawi¹zywanie kontaktów.

Sprzeda¿ biletów na Targi Outsourcing Expo – Ogólnopolskie Spotkanie Ma³ych i Œrednich Przedsiêbiorstw ju¿ trwa. Warto rezerwowaæ swoje miejsce wczeœniej i kontaktowaæ siê z Organizatorami w celu okreœlenia swoich preferencji podczas odbywaj¹cych siê tam spotkañ biznesowych.

Szczegó³owe informacje o Targach dostêpne s¹ w stronie: www.outsourcingexpo.pl i na profilu wydarzenia na Facebooku: Outsourcing EXPO.