Jedyny magazyn poświęcony
wyłącznie upominkom reklamowym

jettStudio na YouTube

11.07.2017

Dystrybutor gad¿etów elektronicznych, parasoli, kubków termicznych i odzie¿y reklamowej, firma jettStudio wystartowa³a ze swoim kana³em na YouTube.

JettStudio, obecne do tej pory w takich mediach spo³ecznoœciowych jak Facebook i Instagram, postanowi³o zaprezentowaæ swoj¹ ofertê poprzez uruchomienie kana³u w znanym serwisie internetowym YouTube. Odbiorcy znajd¹ tam nie tylko prezentacjê z wizytówk¹ firmy. Zamieszczane systematycznie filmy instrukta¿owe przybli¿¹ dzia³anie poszczególnych produktów z oferty dystrybutora. Dziêki subskrypcji œledziæ bêdzie mo¿na równie¿ relacje z targów oraz innych wydarzeñ bran¿owych, w których uczestniczy firma.

Oficjalna strona dystrybutora: www.jettstudio.pl.

Link: www.youtube.com/channel/UCc62_U4x94QQ8QhIrDtJmBg