Jedyny magazyn poświęcony
wyłącznie upominkom reklamowym

Jett Studio w nowej ods³onie

21.09.2017

Dystrybutor gad¿etów elektronicznych, parasoli i odzie¿y reklamowej, firma JettStudio zmienia swoj¹ stronê internetow¹. Zmienia siê nie tylko szata graficzna witryny, ale równie¿ jej funkcjonalnoœæ.

Od teraz ka¿dy zarejestrowany klient ma mo¿liwoœæ weryfikacji dostêpnoœci oraz cen produktów bezpoœrednio na stronie importera, jak równie¿ z³o¿enia zamówienia online. Przygotowanie oferty u³atwiæ maj¹ filtry wyszukiwania produktów, narzêdzia produktowe (specyfikacje i zdjêcia produktów w wysokiej rozdzielczoœci) a tak¿e generator oferty. Na stronie znajdziemy równie¿ wszelkie aktualne promocje, nowoœci produktowe a tak¿e informacje o produktach w wyprzeda¿y.

Jett Studio zaprasza do rejestracji.

Strona dystrybutora: www.jettstudio.pl