Jedyny magazyn poświęcony
wyłącznie upominkom reklamowym

Jeszcze nie spakowani?

06.07.2017

W L-Shop-Team znajdziesz walizki, torby, plecaki, torebki na ka¿d¹ podró¿ oraz do ka¿dej aktywnoœci. Ponad  600 produktów!
W ofercie tak¿e marki na wy³¹czoœæ np. nowa marka BAGS2GO, która atrakcyjnymi modelami i melan¿owymi materia³ami zyska³a spore grono wielbicieli.
Zobacz na www.l-shop-team.pl najwiêksz¹ ofertê w Polsce tekstyliów i akcesoriów promocyjnych (5.000 produktów od 100 marek)

 

www.l-shop-team.pl