Jedyny magazyn poświęcony
wyłącznie upominkom reklamowym

Jesienna aktywnoœæ lojalnoœci

07.10.2014

Jesienna aktywnoœæ lojalnoœci

Kampania Sodexo Benefits and Rewards Services

 

Warszawa, 2 paŸdziernika 2014 r.

 

Z pocz¹tkiem wrzeœnia ruszy³a kampania reklamowa kategorii Lojalnoœæ i Motywacja w Biznesie firmy Sodexo Benefits and Rewards Services, promuj¹ca ofertê 360° dla Biznesu. Kampania potrwa do koñca listopada i obejmie reklamy w prasie bran¿owej, opiniotwórczej i Internecie, a tak¿e dzia³ania Public Relations.

 

Jesieñ to dla specjalistów do spraw marketingu okres wzmo¿onej pracy. Zbli¿aj¹ca siê koñcówka roku to moment istotny dla wielu bran¿ pod k¹tem realizacji celów sprzeda¿owych oraz planowania aktywnoœci kolejnego roku. W zwi¹zku z tym wzrasta zainteresowanie firm dzia³aniami wspieraj¹cymi sprzeda¿, m.in. programami lojalnoœciowymi i motywacyjnymi kierowanymi do partnerów biznesowych, od których w du¿ym stopniu zale¿¹ generowane obroty. Z myœl¹ w³aœnie o tych przedsiêbiorstwach, Sodexo rozpoczê³o kampaniê reklamow¹ oferty 360° dla Biznesu Kategorii Lojalnoœæ i Motywacja w Biznesie.

 

 

Oferta 360° dla Biznesu obejmuje z jednej strony wieloletnie doœwiadczenie i know-how w zakresie realizacji programów wsparcia sprzeda¿y, a z drugiej rozwi¹zania, które zaspokoj¹ ró¿norodne potrzeby marketerów w zakresie organizacji akcji krótko oraz d³ugoterminowych. W ramach oferty dostêpne s¹ m.in.: Kupony Premiowe Pass, przedp³acone Karty Premiowe, Kupony profilowane, CardPack, czy platforma do zarz¹dzania programami lojalnoœciowymi online – Sodexo Performance Suite.

 

Nasza oferta zawiera zarówno rozwi¹zania sprawdzone i znane, takie jak Karty przedp³acone czy Kupony, jak i bardziej zaawansowane – CardPack czy platformê Sodexo Performance Suite dostêpn¹ online, umo¿liwiaj¹c¹ pe³en outsourcing programu lojalnoœciowego czy motywacyjnego. Niemniej jednak wiemy, jak ró¿ni s¹ klienci, dlatego zawsze staramy siê poznaæ ich potrzeby, po to, aby móc je zaspokoiæ poprzez przygotowanie rozwi¹zania dostosowanego specjalnie do ich wymagañ” – powiedzia³ Dariusz Deszczka, Category Manager segmentu Lojalnoœæ i Motywacja w Biznesie w firmie Sodexo.

 

Nowoœci¹ w tegorocznej kampanii jest przekierowanie dzia³añ na odœwie¿on¹ stronê internetow¹ Sodexo Benefits and Rewards Services, tj. www.DlaBiznesu.Sodexo.pl. Na stronie mo¿na znaleŸæ wszystkie informacje na temat dzia³añ firmy – równie¿ w zakresie kategorii Lojalnoœæ i Motywacja w Biznesie.

 

Kampania bêdzie prowadzona od pocz¹tku wrzeœnia do koñca listopada w kluczowych mediach marketingowych i prasie opiniotwórczej m.in. w magazynie Brief, Marketing w Praktyce czy Forbes. Kampania zostanie wsparta dodatkowymi dzia³aniami internetowymi (m.in. e-mailingi oraz SEM).

 

Sodexo w przygotowaniu kampanii wspiera³y agencje Total Project (kreacje), Webvariation (kreacje internetowe), FirstLevel (SEM), ConTrust (public relations) oraz dom mediowy Mindshare (planowanie mediów).

 

 

Kontakt:

Ma³gorzata Ciechanowska

Tel. +48 501 121 711

Fax: +22 402 48 68

E-mail : m.ciechanowska@contrust.pl

 

O Sodexo

Grupa Sodexo, œwiatowy lider w zakresie us³ug poprawiaj¹cych Jakoœæ ¯ycia, od chwili za³o¿enia firmy przez Pierre’a Bellona w 1966 roku, jest strategicznym partnerem dla firm i instytucji, które k³ad¹ nacisk na efektywnoœæ, lojalnoœæ i dobre samopoczucie pracowników oraz partnerów biznesowych. Z wielk¹ pasj¹ 420 000 pracowników Sodexo w 80 krajach, projektuje, zarz¹dza i dostarcza kompleksowe us³ugi w zakresie obs³ugi nieruchomoœci (Sodexo On-site Services) oraz w zakresie motywacji (Sodexo Benefits and Rewards Services), obs³uguj¹c ka¿dego dnia 75 milionów konsumentów na ca³ym œwiecie.

 

Sodexo Benefits and Rewards Services

 

Sodexo Benefits and Rewards Services jest liderem polskiego rynku œwiadczeñ pozap³acowych, na którym dzia³a ju¿ od 16 lat, a tak¿e ekspertem w zakresie kompleksowych us³ug motywacyjnych. Doradza w obszarze tworzenia trwa³ych relacji pracodawcy z pracownikami oraz w zakresie budowania lojalnoœci partnerów biznesowych i klientów. Wieloletnie doœwiadczenie firmy pokazuje, i¿ kompleksowe us³ugi motywacyjne pozytywnie wp³ywaj¹ na wydajnoœæ organizacji.Z oferty Sodexo Benefits and Rewards Services w Polsce skorzysta³o ju¿ 43 tysi¹ceklientów i ponad 3,5 miliona u¿ytkowników. Na polskim rynku firma Sodexo otrzyma³a m.in. tytu³ Business Superbrands oraz nagrodê Z³ota Jakoœæ Roku.

 

 

Sodexo w liczbach
(dane z 31 sierpnia 2013 roku)

 

Grupa Sodexo na œwiecie

18,4 miliarda euro skonsolidowanego dochodu

428 000 pracowników

18. pozycja na liœcie najwiêkszych pracodawców na œwiecie

80 krajów

33 300 placówek

75 milionów konsumentów dziennie

 

 

Sodexo On-site Services w Polsce

5 800 000 m2 obs³ugiwanej powierzchni

2 600 obs³ugiwanych mniejszych jednostek

2 000 zatrudnionych pracowników

420 Klientów

400 obs³ugiwanych nieruchomoœci

70 restauracji

 

Sodexo Benefits and Rewards Services

w Polsce

43 000 Klientów

3 500 000 u¿ytkowników naszych rozwi¹zañ

50 000 wspó³pracuj¹cych punktów us³ugowo-handlowych