Jedyny magazyn poświęcony
wyłącznie upominkom reklamowym

James Harvest ubiera RemaDays 2015

28.01.2015

James Harvest ubiera RemaDays 2015

 

Marka James Harvest i Printer Sporstwear od 2007 roku konsekwentnie wspó³pracuje z organizatorami Targów RemaDays. W tym roku obs³uga targów i hostessy ponownie nosiæ bêd¹ odzie¿ tych marek.

 

Poniewa¿ Texet Poland wie, jak wa¿na jest doskona³ej jakoœci odzie¿, wszystkich pracowników pracuj¹cych przy organizacji targów, jak równie¿ personel pomocniczy i hostessy, zostan¹ ubrane w doskona³e gatunkowo produkty. Aby jednoczeœnie przybli¿yæ Pañstwu ofertê marek James Harvest i Printer Sportswear dystrybuowanych przez Texet Poland w Polsce, do dyspozycji organizatorów dano kilkanaœcie nowych modeli z kolekcji Essentials. Wybór by³ trudny, jednak decyzja zapad³a i zdecydowano – Softshell TRAIL (kolor Fresh Green), Polar SPEEDWAY oraz koszula BOULE bêd¹ uniformami na tegorocznych Targach.

 

Ozdobione stylowymi haftami, z pewnoœci¹ sprawi¹ du¿o radoœci osobom, które bêd¹ je nosiæ, a Pañstwu u³atwi¹ identyfikacjê pracowników Targów wœród t³umu odwiedzaj¹cych.

 

Zapraszamy do odwiedzenia stoiska TEXET, gdzie prócz wspomnianych ju¿ produktów, zapoznaæ siê bêdzie mo¿na z pe³n¹ ofert¹ na sezon 2015.