Jedyny magazyn poświęcony
wyłącznie upominkom reklamowym

James Harvest Sportswear ponownie sponsorem Teamu Rajdowego Tomasza Kuchara.

19.03.2014

James Harvest Sportswear ponownie sponsorem Teamu Rajdowego Tomasza Kuchara.

 

Mi³o nam poinformowaæ, ¿e po krótkiej przerwie, marka James Harvest Sportswear ponownie podpisa³a umowê sponsorsk¹ z Rajdowym Mistrzem Polski Tomaszem Kucharem, na dostarczenie odzie¿y dla Tomka i ca³ego jego zespo³u w sezonie 2014. W sk³ad sponsorskiego kompletu odzie¿y wchodz¹: zaawansowana technicznie kurtka Concord, softshell Snyder, bluza Aaberdeen oraz kultowy t-shirt American.

 

Team Tomasza Kuchara jest doskonale znany wszystkim mi³oœnikom sportów motorowych. Obecnie Tomasz Kuchar jeŸdzi z pilotem Danielem Dymurskim samochodem Peugeot 207 Super 2000, uzyskuj¹c œwietne rezultaty. W 51. Rajdzie Barbórka 2013 za³oga by³a najszybsza podczas drugiego przejazdu odcinka Cytadela, a na pozosta³ych próbach plasowa³a siê w œcis³ej czo³ówce (dwa razy drugi i raz trzeci czas) – ostatecznie zajêli drugie miejsce. W rajdowych Mistrzostwach Polski, w klasyfikacji generalnej, uplasowali siê na 4 pozycji (wiêcej informacji na stronie http://kuchar.net/).

 

Trzymamy kciuki za sezon 2014 i cieszymy siê, ze wznowienia wspó³pracy.