Jedyny magazyn poświęcony
wyłącznie upominkom reklamowym

James Harvest & Printer Activewear ubieraj¹ Targi Remadays 2016

29.01.2016


Odzie¿ marek James Harvest i Printer Sporstwear od 2007 roku niezmiennie pojawia siê na Targach REMADAYS – nie tylko jako oferta na stoisku TEXET (dystrybutora marek w Polsce), ale równie¿ jako uniformy pracowników Targów. To ju¿ kolejny raz, gdy nasze produkty zosta³y wybrane przez organizatorów eventu na uniformy dla pracowników. O kontynuacji wspó³pracy z pewnoœci¹ zadecydowa³a jakoœæ dorêczanych przez nas produktów jak i sprawnoœæ naszego serwisu. Poniewa¿ wiemy, jak w codziennej pracy wa¿na jest doskona³ej jakoœci, wytrzyma³a odzie¿, wszystkich pracowników pracuj¹cych przy organizacji Targów, jak równie¿ personel pomocniczy i hostessy, ubieramy w produkty naszych topowych marek.


Aby przybli¿yæ Pañstwu ofertê James Harvest i Printer Sportswear do dyspozycji organizatorów oddajemy co roku kilka nowych modeli oraz kilka bestsellerów z naszej oferty.


Uniformami na tegorocznych Targach bêd¹ polar SPEEDWAY, kurtka softshell SKELETON, lekka kurtka FASTPLANT oraz klasyczne t-shirty HEAVY-T . Hostessy nosiæ bêd¹ koszule POINT. Wszystkie produkty ozdobione zostan¹ stylowymi haftami, co z pewnoœci¹ u³atwi Pañstwu identyfikacjê pracowników Targów wœród t³umu odwiedzaj¹cych.


Zapraszamy do odwiedzenia stoiska TEXET, gdzie zapoznaæ siê bêdzie mo¿na z  pe³n¹ ofert¹ na sezon wiosna/lato 2016, w tym z now¹, ekskluzywna mark¹ w ofercie firmy – James Harvest & Frost.