Jedyny magazyn poświęcony
wyłącznie upominkom reklamowym

James Harvest ICONS – odzie¿, która nie wychodzi z mody

13.06.2016

James Harvest Sportswear (marka odzie¿y promocyjnej i businessowej dystrybuowana w Polsce
przez TEXET Poland) wprowadzi³a w³aœnie do dystrybucji wyj¹tkowy katalog z wyselekcjonowan¹
ofert¹ odzie¿y o nazwie „HARVEST Icons”.

Marce przyœwieca³a idea ubrañ ponadczasowych, niedaj¹cych siê modzie, czêsto noszonych
przez ró¿ne pokolenia tej samej rodziny.

W ofercie znajduj¹ siê zarówno t-shirty, koszule, swetry jak i odzie¿ wierzchnia. Klasyczne kroje,
doskona³a jakoœæ, stonowana kolorystyka i zachwycaj¹ce sesje zdjêciowe, pokazuj¹ce oferowane
produkty w zjawiskowych plenerach, z pewnoœci¹ Pañstwa zainteresuj¹.

Zachêcamy do zapoznania siê z katalogiem. Texet Poland zaplanowa³ równie¿ cykl promocji na
wybrane produkty z katalogu HARVEST Icons kierowane do agencji reklamowych.

Szczegó³y oferty u przedstawicieli handlowych TEXET Poland.
www.james-harvest.pl