Jedyny magazyn poświęcony
wyłącznie upominkom reklamowym

Jakie gad¿ety firmowe lubi¹ klienci?

14.04.2017

Gad¿ety reklamowe podbijaj¹ rynek. Jakie produkty s¹ najczêœciej wybierane przez firmy jako upominki dla klientów? Które z nich ciesz¹ obdarowanych, a które s¹ wyrzucane niemal od razu po otrzymaniu? I wreszcie – jakie cechy powinien mieæ trafiony gad¿et?


Firmy inwestuj¹ w zadowolenie klientów


Gad¿ety reklamowe to jedna z najskuteczniejszych form reklamy. Dowodz¹ tego analizy bran¿owe, dziêki którym mo¿na zaobserwowaæ wyraŸny wzrost zainteresowania t¹ form¹ promocji. Wed³ug badania „Postrzegania upominków reklamowych jako noœnika reklamy” PIAP, artyku³y promocyjne znajduj¹ siê na drugim miejscu najskuteczniejszych i jednoczeœnie najtañszych noœników informacji o firmie. Ponad 70% ankietowanych zapytanych o to, czy jest to efektywny sposób na wzbudzenie zainteresowania mark¹, odpowiedzia³o twierdz¹co. Ponad 80% przyzna³o, ¿e wykorzystuje gad¿ety reklamowe w celu kszta³towania wizerunku swojego przedsiêbiorstwa. -„Wykorzystanie gad¿etów reklamowych w promocji firmy staje siê standardem prowadzenia dzia³añ marketingowych zarówno w ma³ych jak i du¿ych przedsiêbiorstwach. Z roku na rok odnotowujemy coraz wiêksz¹ iloœæ zamówieñ. Polacy id¹ za przyk³adem Amerykanów i inwestuj¹ w zadowolenie swoich klientów. Nasi przedsiêbiorcy zaczynaj¹ rozumieæ, ¿e nieod³¹cznym elementem dobrego wizerunku jest dbanie o relacje ze swoimi zleceniodawcami” – mówi Micha³ Maciejewski, Prezes Zarz¹du, Reklamowe24.


Cechy dobrego gad¿etu reklamowego


Trafione produkty reklamowe powinny byæ dobre jakoœciowo, atrakcyjne wizualnie i korzystne cenowo dla firm, które w nie inwestuj¹. W³aœnie te trzy cechy s¹ najwa¿niejsze dla przedsiêbiorców, którzy decyduj¹ siê na zakup gad¿etów reklamowych. Ponad 68% osób bior¹cych udzia³ w badaniu PIAP, na pierwszym miejscu postawi³o jakoœæ, 65% wygl¹d, a 63% cenê gad¿etów (by³y to pytania wielokrotnego wyboru). Te atuty s¹ wa¿ne tak¿e z punktu widzenia konsumentów, co potwierdzaj¹ badania z 2016 roku przeprowadzone przez Advertising Speciality Institute pt. „A cost analysis of promotional products versus other advertising media” . Dla obywateli Stanów Zjednoczonych oraz kilku najwiêkszych miast œwiata, najwa¿niejsza jest  u¿ytecznoœæ produktów reklamowych. Praktyczne zastosowanie gad¿etów doceniaj¹ zw³aszcza mieszkañcy Meksyku (87%), Kanady (82%) oraz Madrytu (80%). Warto zaznaczyæ, ¿e spoœród 9 krajów, w których przeprowadzono badanie, w ¿adnym ten wspó³czynnik nie spad³ poni¿ej 70%.

-„Badania potwierdzaj¹ to, co od dawna podkreœlamy – gad¿et reklamowy powinien byæ przydatny i estetyczny. Najlepsze upominki to te, które s¹ wykorzystywane przez klientów. Sam akt podarowania czegoœ wzbudza pozytywne emocje, jednak aby efekt utrzyma³ siê d³u¿ej, a firma by³a odebrana pozytywnie, trzeba zwróciæ uwagê tak¿e na przedmiot, który jest wrêczany. Co wiêcej, podarowanie klientowi ³adnego produktu, który nie posiada wartoœci praktycznej nie tylko nie wzbudzi dobrej reakcji, a mo¿e wrêcz zaszkodziæ wizerunkowi przedsiêbiorstwa.” – dodaje Micha³ Maciejewski.


Ulubione prezenty firmowe


W styczniu 2016 roku portal Statista opublikowa³ materia³ na temat tego, jakie gad¿ety promocyjne s¹ najpopularniejsze w Stanach Zjednoczonych. Ankietowani zostali zapytani o to, jakie posiadaj¹ produkty reklamowe. Najwiêcej odpowiedzi dotyczy³o odzie¿y oraz wyrobów tekstylnych, za nimi znalaz³y siê produkty zwi¹zane ze zdrowiem i bezpieczeñstwem oraz kalendarze – dwie ostatnie kategorie otrzyma³y ok. 30% procent g³osów.  Czy konsumenci rzeczywiœcie najbardziej lubi¹ dostawaæ t-shirty, torby i kurtki z logo firm? Wed³ug danych zgromadzonych przez Advertising Speciality Institute najlepsze wra¿enie na Amerykanach robi¹ torby i czapki reklamowe, zaraz za nimi znajduj¹ siê artyku³y piœmiennicze, a dopiero póŸniej odzie¿ reklamowa. Z kolei polscy przedsiêbiorcy najczêœciej inwestuj¹ w artyku³y piœmiennicze (63%), kalendarze (61%) i artyku³y biurowe (54%).

Warto zastanowiæ siê nad tym, co dzieje siê z gad¿etami reklamowymi, które trafiaj¹ do klientów. Wed³ug Advertising Speciality Institute, konsumenci najczêœciej przekazuj¹ upominki bliskim i znajomym. Dziêki temu firma uzyskuje wiêkszy rozg³os, a przedmioty trafiaj¹ do osób, które z nich korzystaj¹. W Stanach Zjednoczonych, Kanadzie i Londynie ponad 60% ankietowanych odpowiedzia³o, ¿e wrêcza otrzymane produkty komuœ innemu.

– „Podczas wyboru gad¿etów trzeba siê zastanowiæ nad ich przeznaczeniem. Praktyczne produkty czêsto s¹ przekazywane bliskim, co poszerza kr¹g odbiorców reklamy. Wa¿ne jest okreœlenie grupy docelowej, do której trafi¹ gad¿ety. Jeœli klientami s¹ w wiêkszoœci firmy z bran¿y parentingowej, warto wybraæ upominki dla dzieci, je¿eli natomiast chcemy obdarowaæ du¿e korporacje, lepsze bêd¹ gad¿ety biurowe” – podsumowuje Micha³ Maciejewski.