Jedyny magazyn poświęcony
wyłącznie upominkom reklamowym

Jaki powinien byæ skuteczny gad¿et reklamowy?

18.11.2016

 

Prezenty – szczególnie te trafione – s¹ mi³ym wyrazem sympatii, uznania i podziêkowania. Ponadto zacieœniaj¹ wiêzy miêdzy ludŸmi i pomagaj¹ w budowaniu relacji. Podobn¹ rolê odgrywaj¹ upominki reklamowe, które dodatkowo powinny byæ noœnikiem informacji o marce. Czym kierowaæ siê przy wyborze gad¿etu, aby odpowiada³ na potrzeby klienta i zapada³ w pamiêæ?

 

Wed³ug Polskiej Izby Artyku³ów Promocyjnych, na podstawie wyników IV edycji badania postrzegania upominków reklamowych przez klienta koñcowego, prawie 83 proc. marketerów wykorzystuje gad¿ety reklamowe do pozytywnego kszta³towania wizerunku firmy i utrwalania œwiadomoœci marki. Jednoczeœnie, prawie 68 proc. ankietowanych, za najwa¿niejsze kryterium wyboru upominków uwa¿a jakoœæ, nastêpnie wygl¹d – oko³o 66 proc., na trzecim miejscu znajduje siê cena – oko³o 64 proc.

 

Zostañ zapamiêtany

 

Funkcjonalnoœæ, wysoka jakoœæ wykonania, ³atwoœæ w obs³udze i oryginalnoœæ – to elementy, które sk³adaj¹ siê na skutecznoœæ gad¿etu reklamowego. Czym jeszcze nale¿y siê kierowaæ wybieraj¹c upominek reklamowy, tak by spe³nia³ swoj¹ rolê, czyli jak najczêœciej przypomina³ o naszej marce?

Przede wszystkim powinniœmy okreœliæ, kto nale¿y do grona naszych odbiorców. Mog¹ to byæ miêdzy innymi nasi pracownicy, obecni lub potencjalni klienci, uczestnicy szkolenia, konferencji, eventu, dziennikarze czy nasi partnerzy biznesowi.

Istotna jest tak¿e okazja, z jakiej wrêczamy upominek reklamowy. – W przypadku obchodów jubileuszu firmy lub na targach bran¿owych, czy firmowej kolacji œwi¹tecznej, wskazany bêdzie prezent zwi¹zany z dan¹ bran¿¹, firm¹ lub histori¹ marki – mówi Karol Boba – Managing Director w firmie elasto form Polska, która jest producentem najwy¿szej jakoœci materia³ów reklamowych. – Z kolei na tematycznym evencie, gad¿ety powinny nawi¹zywaæ bezpoœrednio do motywu przewodniego wydarzenia – dodaje.

Obecnie dostêpne na rynku mo¿liwoœci personalizacji upominku s¹ bardzo du¿e, co niemal gwarantuje, ¿e bez wzglêdu na okazjê, osoba, która go otrzyma, z ³atwoœci¹ skojarzy produkt z nasz¹ mark¹.

 

JakoϾ ma znaczenie

 

Dawanie upominków reklamowych promuje markê i jest jednym z dzia³añ wspieraj¹cych sprzeda¿, dlatego ich trwa³oœæ ma znaczenie. Wysoka jakoœæ produktu wzmocni pozytywny wizerunek firmy, a dobrze wykonany gad¿et z pewnoœci¹ wp³ynie na postrzeganie marki jako solidnej. – Nasze nowoczesne zaplecze produkcyjne gwarantuje artyku³y reklamowe najwy¿szej jakoœci “Made in Germany” oraz innowacyjne i trwa³e techniki personalizacji gad¿etów – mówi Karol Boba, elasto form Polska. – Ka¿dy, nawet najmniejszy upominek, powinien byæ wykonany estetycznie i dok³adnie, poniewa¿ jest on wizytówk¹ naszej firmy – dodaje Karol Boba z elasto form Polska.

Wybór idealnego upominku reklamowego, spoœród tysiêcy dostêpnych produktów, to nie lada wyzwanie. Producenci gad¿etów reklamowych staraj¹ siê u³atwiæ to zadanie i w czytelny sposób prezentuj¹ swoj¹ ofertê w Internecie. – Przegl¹danie gad¿etów na naszej stronie internetowej z pewnoœci¹ bêdzie u³atwione dziêki podzia³owi na kategorie i mo¿liwoœci wpisania s³owa kluczowego w wyszukiwarce. Posiadamy tak¿e katalogi do pobrania ze strony oraz w wersji on-line – zauwa¿a Karol Boba z elasto form Polska. – Ze wzglêdu na wieloletnie doœwiadczenie w bran¿y, wiele osób chêtnie korzysta z naszych podpowiedzi i rad w kwestii doboru odpowiedniego gad¿etu – podsumowuje. Zakres poszukiwañ idealnego gad¿etu pomog¹ zawêziæ tak¿e informacje na temat liczby sztuk, po¿¹danego terminu realizacji zamówienia oraz kwoty, jak¹ jesteœmy w stanie przeznaczyæ na dany artyku³.

 

G³ówn¹ cech¹ skutecznego gad¿etu reklamowego jest jego funkcjonalnoœæ, na któr¹ sk³ada siê trafiony pomys³ oraz wysoka jakoœæ wykonania produktu. To ona decyduje o obecnoœci Twojej marki w ¿yciu potencjalnego klienta czy partnera biznesowego.