Jedyny magazyn poświęcony
wyłącznie upominkom reklamowym

Jak zrobiæ prezentacjê, która na zawsze zapadnie w pamiêæ odbiorców?

22.01.2016


PrzyjdŸ na RemaDays Warsaw na prelekcjê, podczas której bêdziesz móg³ siê przekonaæ, jak skutecznym narzêdziem jest wyst¹pienie uzupe³nione o oryginalny gad¿et edukacyjny.

 

Piotr Bucki z BUCKI ACADEMY opowie o tajnikach tego, jak dobrze wypaœæ podczas prezentacji i efektywnie przekazaæ swój komunikat odbiorcom. Dowiesz siê, jak¹ rolê w sprzeda¿y pomys³ów biznesowych, projektów i idei mo¿e odegraæ sztuka prezentacji. Na w³asnej skórze poznasz si³ê przekazu ³¹cz¹cego wyst¹pienie z zestawem spersonalizowanych FISZEK konferencyjnych.

 

Zapraszamy 17 lutego 2016r. o godzinie 13.00 do sali E. Dla ka¿dego uczestnika przygotowaliœmy zestaw FISZEK.

 

Piotr Bucki jest szkoleniowcem, wyk³adowc¹, dziennikarzem, managerem. Zajmuje siê komunikacj¹ we wszelkich jej inkarnacjach: werbaln¹, pozawerbaln¹, wizualn¹, w mediach spo³ecznoœciowych, w zespo³ach, grupach, w spo³eczeñstwach. Jego ulubione pytanie to: „Dlaczego?”. Zajrzyj na www.bucki.pro.

 

Wiêcej informacji o FISZKACH znajdziesz na www.reklamowe.fiszki.pl.