Jedyny magazyn poświęcony
wyłącznie upominkom reklamowym

Jak stworzyæ trwa³y i spersonalizowany gad¿et reklamowy?

29.09.2016

 

Tworz¹c upominek reklamowy chcemy, aby by³ on efektowny i zapada³ w pamiêæ naszego klienta. Dlatego, wybieraj¹c spersonalizowany, idealny gad¿et, nale¿y pamiêtaæ o istotnej roli, jak¹ odgrywa rodzaj zadruku. Nadruk wykonany odpowiedni¹ technik¹ bêdzie wytrzyma³y, dziêki czemu produkt, który podarujemy klientowi, latami mo¿e prezentowaæ nasze logo i przypominaæ o marce.

 

Istnieje wiele metod nadruku na artyku³ach reklamowych. Wybór technologii jest uzale¿niony od materia³u, z jakiego jest wykonany przedmiot, który chcemy poddaæ obróbce. Naszym gad¿etem reklamowym mog¹ staæ siê zarówno przedmioty drewniane, plastikowe, szklane, jak i metalowe czy ró¿nego rodzaju artyku³y tekstylne.

 

iMould РjakoϾ i innowacyjnoϾ

 

Aby nasze produkty reklamowe zosta³y zapamiêtane, powinny byæ nie tylko pomys³owe, ale tak¿e solidnie wykonane. Innowacyjn¹, bardzo trwa³¹ metod¹, umo¿liwiaj¹c¹ naniesienie na plastikowe produkty dowolnej grafiki full kolor o jakoœci zdjêcia, na ca³¹ powierzchniê wybranego gad¿etu, jest iMould. Idealnie pokrywa wszelkie wy¿³obienia i nierównoœci. Bardzo istotny jest tak¿e fakt, i¿ przy korzystaniu z tej metody, mamy gwarancjê nietoksycznoœci i mo¿emy swobodnie u¿ywaæ jej w przypadku produktów przeznaczonych do kontaktu z ¿ywnoœci¹. Co ciekawe, iMould nie generuje kosztów zwi¹zanych z przygotowalni¹, poniewa¿ wystarczy plik w formacie PDF, którego optymalna rozdzielczoœæ powinna wynosiæ 600 dpi. Posiadamy równie¿ nieograniczony wybór kolorów produktów, poniewa¿ przy metodzie iMould, wyrób jest produkowany i znakowany w jednej chwili. Dziêki temu produkcja gad¿etu mo¿e siê odbyæ w dowolnym odcieniu z palety PANTONE. Warto równie¿ zaznaczyæ, ¿e w tym przypadku, nawet przy ma³ym nak³adzie, cena bêdzie korzystna.

 

Nowatorskie znakowanie

 

Naszego klienta mo¿emy zaskoczyæ zarówno przedmiotem samym w sobie, jak i znajduj¹c¹ siê na nim grafik¹. Jak stworzyæ kreatywne nadruki? Ciekawym pomys³em jest podzielenie wiêkszego wzoru na mniejsze czêœci. Jak to rozumieæ? Wybieramy jeden motyw graficzny – t³o. Podczas produkcji jest on dzielony na mniejsze czêœæ, które s¹ obracane pod ró¿nym k¹tem i skalowane. Dodatkowym elementem jest sta³a grafika w postaci logotypu lub tekstu reklamowego. Dziêki temu, ka¿de opakowanie jest inne, ale jednak utrzymane w jednej konwencji i stylu. Na tej nowatorskiej metodzie znakowania opiera siê “Give Away Collection”, czyli nasza propozycja na nowoczesne i niebanalne opakowania na s³odycze typu flow-pack oraz blistrowe.

 

Przy wyborze gad¿etu reklamowego, zwróæmy uwagê przede wszystkim na to, aby by³ on funkcjonalny, dziêki czemu bêdzie czêsto u¿ywany. Dodatkowo, odpowiedni dobór techniki zadruku, gwarantuje nam stworzenie trwa³ego i wysoce spersonalizowanego gad¿etu reklamowego, który przez d³ugi czas bêdzie przypomina³ o naszej marce.

 

elasto form Polska – producent najwy¿szej jakoœci materia³ów reklamowych. Made in Germany

https://www.elasto.pl/

Tel.: +48 95 735 10 06

Email: info@elasto.pl