Jedyny magazyn poświęcony
wyłącznie upominkom reklamowym

Jak nadaæ presti¿u dokumentom? – Suchy Stempel

17.12.2015


Firma COLOP Polska prezentuje wytrzyma³y oraz porêczny produkt – Suchy Stempel, który dziêki wyt³oczonemu odbiciu oraz efektowi zbli¿onemu do znaku wodnego nada Twoim dokumentom presti¿u oraz rangi.

 

Suchy Stempel to wytrzyma³e oraz trwa³e narzêdzie, które posiada wiele zastosowañ. Wykorzystywane najczêœciej do podbijania takich dokumentów jak certyfikaty, dyplomy, zaœwiadczenia, wizytówki lub faktury.

 

W ofercie COLOP Polska znajdziemy ró¿ne formy odbiæ Suchego Stempla – okr¹g³e o œrednicy 41 mm oraz 51 mm, a tak¿e prostok¹tne o wymiarach 24 x 50 mm. Wszystko po to, byœ móg³ dopasowaæ odbicie do swoich potrzeb a dziêki temu sprawiæ, by Twoje pisma wygl¹da³y jeszcze lepiej!

 

Suchy Stempel to produkt niebywale ³atwy w u¿yciu. By zabezpieczyæ go wystarczy u¿yæ blokady wbudowanej w r¹czkê. Producenci stworzyli równie¿ podstawkê pod Stempel, byœ mog³ korzystaæ z niego w swoim biurze.


Wiêcej informacji:

Magdalena Fija³kowska

Specjalista ds. marketingu

tel.: 32 388 70 63;

@: marketing@colop.pl;

www.colop.pl