Jedyny magazyn poświęcony
wyłącznie upominkom reklamowym

Jaguar ubierze Twoje produkty

03.04.2017

 

Dostrzegaj¹c potrzeby rynku w zakresie spersonalizowanych opakowañ do gad¿etów reklamowych firma Jaguar Tomasz Chwi³owicz uruchomi³a ich produkcjê.

W ofercie znajduje siê szeroka gama pude³ek barwionych w masie, drukowanych oraz zrobionych z modnego papieru washpaper. Wykonywane s¹ one w dowolnych kszta³tach i wymiarach. Ka¿dy wyprodukowany model, w zale¿noœci od potrzeb klienta, mo¿e byæ indywidualnie spersonalizowany wybran¹ metod¹: druk full kolor, hot-stamping, nadruk, laser. Firma oferuje równie¿ pude³ka do zestawów wype³nione kolorow¹ piank¹ poliuretanow¹.

Firma Jaguar zaprasza do zapoznania sie z ofert¹ podczas targów Packaging Innovations 2017 w EXPO XXI Warszawa, hala „niebieska”, stoisko E3.

www.jaguargift.com/opakowania

www.packaginginnovations.pl