Jedyny magazyn poświęcony
wyłącznie upominkom reklamowym

Integracja pod znakiem PIAP

02.03.2016


Szósty Wieczór Bran¿owy Polskiej Izby Artyku³ów Promocyjnych po raz kolejny udowodni³ jak istotna jest integracja firm z bran¿y. Mi³a atmosfera, rozmowy prywatne i biznesowe pozwalaj¹ lepiej poznaæ siê firmom zrzeszonym w PIAP. Po raz kolejny formu³a wydarzenia sprawdzi³a siê w 100%.


PIAP to organizacja zrzeszaj¹ca dobrze prosperuj¹ce podmioty, a nasze spotkanie skierowane jest w³aœnie do jej przedstawicieli. Dlatego te¿ wa¿ny jest dobór miejsca, muzyki czy atrakcji. Myœlê, ¿e wieczór przypad³ do gustu cz³onkom PIAP o czym œwiadcz¹: rosn¹ca frekwencja, s³owa uznania jej uczestników czy wiêksza liczba firm sponsoruj¹cych wydarzenie, bez której nie uda³oby nam siê przeprowadziæ pomyœlnie tego spotkania.  W przysz³ym roku w zwi¹zku z obchodami 10-lecia istnienia PIAP planujemy zorganizowaæ spotkanie na miarê uroczystego jubileuszu Izby. Zapraszamy Pañstwa ju¿ dziœ do udzia³u w tym wyj¹tkowym wydarzeniu – stwierdzi³a Magda Owczarska, Wiceprezes PIAP.


Wieczór Bran¿owy PIAP odby³ siê 17.02.2016 w Restauracji Warszawski Dzieñ Wine Room.


Gospodarzami wydarzenia by³y firmy: Polska Izba Artyku³ów Promocyjnych,12M Alicja W¹sowska, Axpol Trading, Inspirion Polska, CiTRON EUROPEAN USB WAREHOUSE, Jaguar Tomasz Chwi³owicz, Macma Polska, Mount Blanc, Texet Poland, RITF advnet Polska oraz Brandfathers Group.

 

Wieczór Bran¿owy, to wyj¹tkowa okazja do spotkañ w szerokim gronie cz³onków PIAP, których wci¹¿ przybywa, co wszyscy przyjmujemy z ogromn¹ radoœci¹.To wymiana spostrze¿eñ z minionego roku, planów na kolejny. Rozmowy z zacnymi osobistoœciami przy taktach muzyki na ¿ywo zdecydowanie dodaj¹ presti¿u imprezie, która ma ciep³y, kameralny klimat. Takiego oderwania od codziennych wyzwañ, myœlê ka¿dy z nas potrzebuje. Gratulacje nale¿¹ siê oczywiœcie jubilatom, podziêkowania organizatorom. Z niecierpliwoœci¹ oczekujê przysz³orocznego Wieczoru kiedy dumnie bêdziemy celebrowaæ 10 lecie PIAP-u– mówi Jacek Koz³owski, Managing Director GUAPA PRODUKCJA Sp. z o.o.

 

Podczas wydarzenia odby³a siê uroczysta Gala PIAP w trakcie, której wrêczono statuetki z okazji okr¹g³ych Jubileuszy firm Cz³onkowskich. Jubileusze 2016 œwiêtowa³y firmy: Agencja Reklamowa OPTIMA, 12M Alicja W¹sowska, Base Promotion Services Sp.z o.o., EXPEN s.c., L-Shop-Team Polska Sp.z o.o., AMIZO Agnieszka Szymañska, SUPERGIFT PROMOTION, RITF advnet Polska Sp.z o.o., Poligrafia-Promocja-Reklama Studio K2, Biznes Promotion, DOM REKLAMY ART OFFICE, Figaro Corporation, Kusha, Pra¿mowscy s.c., PPH SANDEX BIS SP.J, Axxel Sp.z o.o., Axpol Trading sp. z o.o. sp. k., PAR Baku³a Sp. J., P.P.H.U Ceramika Tu³owice Sp.j, Miêdzynarodowe Targi Poznañskie Sp.z o.o..

 

Wieczór bran¿owy PIAP w tak kameralnym i uroczym miejscu, jakim jest Warszawski Dzieñ przebiega³ w spokojnej, ciep³ej atmosferze. Emocje towarzyszy³y rozdaniu statuetek z okazji okr¹g³ych rocznic istnienia kilkunastu firm z bran¿y reklamowej. Jak zwykle by³a smaczna „kuchnia” i dobre wina, a towarzysz¹ca temu grupa muzyczna uzupe³ni³a dobr¹ atmosferê wieczoru. Nie zabrak³o oczywiœcie rozmów w kuluarach, zarówno na tematy zawodowe, jak i prywatne- stwierdzi³ Maciej Dembiñski Prezes Rosnowski Gift.

 

FOTORELACJA Z WIECZORU BRAN¯OWEGO PIAP 2016

Polska Izba Artyku³ów Promocyjnych jest organizacj¹ zrzeszaj¹c¹ przedsiêbiorców z bran¿y artyku³ów promocyjnych. Ma ona na celu reprezentowanie i dbanie o interesy tych firm. Jest organizacj¹ konsoliduj¹c¹ bran¿ê, partnerem do rozmów z decydentami kszta³tuj¹cymi zewnêtrzne warunki funkcjonowania, organizatorami targów i mediów. Izba jest partnerem do kontaktów z podobnymi stowarzyszeniami z innych krajów. Obecnie PIAP wraz z Cz³onkami Za³o¿ycielami liczy ponad 160 Cz³onków. Liczba ta roœnie w ostatnich miesi¹cach w zwi¹zku z aktywizacj¹ dzia³añ marketingowo-promocyjnych Izby.


Wiêcej informacji o Izbie na stronie
: www.piap-org.pl

Kontakt dla mediów:

Katarzyna Wojniak, biuro@piap-org.pl | tel. 791 354 426