Jedyny magazyn poświęcony
wyłącznie upominkom reklamowym

Instalacja nowej maszyny drukuj¹cej w AWIH

14.03.2016

Mi³o nam poinformowaæ, ¿e zakoñczyliœmy instalacjê automatycznej maszyny drukuj¹cej Bagmatic firmy Printex. Firma nasza jest pierwszym w Europie a trzecim na œwiecie (2 instalacje w USA) odbiorc¹ tej maszyny.


wiêcej o instalacji i druku gratis