Jedyny magazyn poświęcony
wyłącznie upominkom reklamowym

Innowacje na RemaDays Warsaw

29.11.2016

Tradycj¹ sta³o siê ju¿, ¿e na targach RemaDays Warsaw prezentowane s¹ innowacyjne produkty i rozwi¹zania. Podczas jednej z najwiêkszych imprez targowych dla bran¿y reklamy i poligrafii wystawcy maj¹ mo¿liwoœæ zaprezentowania urz¹dzeñ, maszyn lub technologii, które wyró¿niaj¹ siê prekursorskim wykonaniem, funkcjonalnoœci¹ i zastosowaniem.

 

Konkurs The Prize for Innovations jest doskona³¹ okazj¹ do podzielenia siê z bran¿¹ swoim innowacyjnym pomys³em. Jeœli wiêc chc¹ Pañstwo wzi¹æ udzia³ w tym donios³ym wydarzeniu, zobaczyæ kto otrzyma Medal za innowacjê i osobiœcie przekonaæ siê jak postêpowa jest bran¿a reklamowa, zapraszamy w dniach od 15 do 17 lutego 2017r. na Targi RemaDays Warsaw.

 

Wiêcej informacji o konkursie i mo¿liwoœci dokonywania zg³oszeñ na stronie www.remadays.com w zak³adce KONKURSY.