Jedyny magazyn poświęcony
wyłącznie upominkom reklamowym

INFORMACJA O AGENCJI PUBLIC RELATIONS STRATEGIA FM

18.12.2015


Strategia FM to ogólnopolska agencja eventowa i public relations, która œwiadczy us³ugi z zakresu szeroko pojêtej komunikacji marketingowej PR, SCR, ZSR oraz kompleksow¹ organizacjê wydarzeñ biznesowo-promocyjnych. Agencja podejmuje siê najtrudniejszych logistycznych projektów na terenie ca³ej Polski. Zajmuje siê promocj¹ gospodarcz¹, inwestycyjn¹, komunikacj¹ z mediami oraz komunikacj¹ kryzysow¹. Specjalizuje w organizacji eventów promocyjnych, uroczystych otwaræ oraz imprez jubileuszowych. Wieloletnie doœwiadczenie i liczne rekomendacje doprowadzi³y do wspó³pracy z wieloma podmiotami gospodarczymi rynku krajowego, samorz¹dami lokalnymi, korporacjami miêdzynarodowymi i sieciami handlowymi, takimi jak TESCO Polska, POLOmarket, FreshMarket, MILA czy Leroy Merlin.


W roku 2015 STRATEGIA FM przeprowadzi³a blisko 170 eventów jednoczeœnie we wszystkich regionach Polski. W projekt zaanga¿owanych zosta³o ponad 1000 osób w terenie, kilkanaœcie osób koordynuj¹cych ich prace regionalnie i sztab ludzi w centrali agencji. Dziêki doœwiadczeniu za³o¿ycielki i dyrektor naczelnej agencji Agnieszki Bednarczyk, skutecznemu zarz¹dzaniu i doskona³ej organizacji, w sobotê 17 stycznia 2015 roku odby³o siê wielkie otwarcie nowej sieci MILA w Polsce.


W roku 2016 agencja Strategia FM obchodzi swoje 10-lecie. Jakoœæ us³ug oferowanych przez Strategia FM klienci ceni¹ bardzo wysoko stwierdzaj¹c niejednokrotnie, i¿ „wybór agencji Strategia FM na partnera w realizacji projektu by³ trafny”, „przy tak profesjonalnej obs³udze PR miasto zyskuje realn¹ szansê zdobycia przewagi konkurencyjnej na rynku”.

 

Niew¹tpliwe sukcesy agencja zawdziêcza osobistemu zaanga¿owaniu w ich realizacjê za³o¿ycielki agencji Agnieszki Bednarczyk, która od 19 lat zajmuje siê zagadnieniami z zakresu public relations, kreacj¹ i organizacj¹ wydarzeñ specjalnych. Przez lata zwi¹zana z bran¿¹ medialn¹. By³a producentem koncertów i imprez masowych, takich jak Inwazja Mocy radia RMF FM. Agnieszka Bednarczyk stworzy³a w Strategia FM zaawansowany system logistyki i zarz¹dzania ludŸmi, bazuj¹cy na strukturze regionalnych oddzia³ów i lokalnych przedstawicieli Strategia FM.

 

Od roku 2011 Agnieszka Bednarczyk jest cz³onkiem Polskiego Stowarzyszenia Public Relations, wspó³pracuje ze Œl¹skim Odzia³em PSPR. Od stycznia 2012 roku jest aktywnym cz³onkiem i prelegentem. Agencja Strategia FM i Agnieszka Bednarczyk zwracaj¹ uwagê na profesjonalizm, budowanie dobrych relacji i wzajemny szacunek. Realizacjê komercyjnych projektów ³¹cz¹ z dzia³alnoœci¹ spo³eczn¹ i promocj¹ wartoœci. Dziêki tym dzia³aniom ju¿ w 2008 roku Agnieszka Bednarczyk zosta³a nominowana do nagrody „Protony”, dla wyró¿niaj¹cych siê profesjonalistów w dziedzinie komunikacji. W 2009 roku zosta³a doceniona przez wydawców miêdzynarodowej encyklopedii osobistoœci „WHO IS WHO” w Polsce. Misj¹ Agnieszki Bednarczyk i stworzonej przez ni¹ agencji public relations STRATEGIA FM jest promocja wartoœci, budowanie dobrych relacji i szeroko pojêta komunikacja.