Jedyny magazyn poświęcony
wyłącznie upominkom reklamowym

Indywidualne nadruki – prosto byæ sob¹ z Allprints

21.09.2015

Piêkno jest w Tobie – mówi¹ projektanci mody i producenci odzie¿y, wo³aj¹c do nas z barwnych reklam opatrzonych utartymi frazesami. Przekonuj¹ o wartoœci podkreœlenia indywidualnoœci i w³asnego ja. Krytykuj¹ tym samym szablonowoœæ, bêd¹c¹ istot¹ konsumpcjonizmu i kultury popularnej, która daje im chleb. Nastêpnie beznamiêtnie proponuj¹ swoim klientom kilka modeli odzie¿y w dwóch wariantach kolorystycznych dostêpnych dla mas. Rozgrzeszeni zostaj¹ ju¿ nastêpnego dnia, kiedy tabuny, zamroczonych bana³ami z reklam, klientów biegn¹ w podskokach do sieciówki, by wydaæ swoje ciê¿ko zarobione pieni¹dze na kolejn¹ nudn¹ koszulkê, któr¹ oprócz nich bêdzie mia³a po³owa kraju.


Czy to psychologia t³umu?


Teoriê psychologii t³umu wprowadzi³ ju¿ pod koniec dziewiêtnastego wieku Gustave Le Bon. Jednak czy naprawdê kupujemy te same ubrania i gad¿ety tylko dlatego, ¿e wszyscy tak robi¹? Coraz lepiej wykszta³conego i œwiatowego spo³eczeñstwa nie staæ nawet na odrobinê kreatywnoœci? Byæ mo¿e problem le¿y gdzie indziej. Ubrania wykonane przez projektantów, nierzadko strasz¹ swoj¹ cen¹. Szczególnie je¿eli chcielibyœmy nosiæ prawdziwe haut couture. Pewnego razu popularna vlogerka, która wyda³a nawet ostatnio ksi¹¿kê i stara siê doradzaæ komu i w czym dobrze – przygotowa³a wypowiedŸ multimedialn¹ na swoim kanale YT. WypowiedŸ zachêca³a do wspierania m³odych polskich marek i kupowania ich odzie¿y. Przedstawione w niej marki rzeczywiœcie tworzy³y piêkne i najlepszej jakoœci ubrania. Jest jedno ma³e, ale… cena. Przyk³adowo, przeciêtny Kowalski, który zarabia najni¿sz¹ krajow¹, za T-Shirt musia³by zap³aciæ 1/5 swojej pensji, a za sweter ju¿ 1/3. Nic dziwnego, ¿e za te pieni¹dze woli kupiæ cztery nudne T-Shirty w sieciówce.


Modnie, oryginalnie, ale przede wszystkim niedrogo!


Allprints podpowiada jak dobrze – a przede wszystkim oryginalnie – wygl¹daæ, za rozs¹dne pieni¹dze. Allprints to marka stworzona na potrzeby firmy Allbag. Swoim klientom proponuje odzie¿ z ró¿nego rodzaju nadrukami z wykorzystaniem ró¿nych metod nanoszenia grafiki na powierzchniê tekstyln¹. G³ówn¹ zalet¹ Allprints, która wyró¿nia ich na tle konkurencji, jest mo¿liwoœæ stworzenia nadruku na odzie¿y wed³ug projektu klienta. Dotyczy to zarówno odzie¿y i akcesoriów reklamowych jak i ubrañ zamawianych przez osoby prywatne. Dziêki nim ka¿dy mo¿e staæ siê swoim w³asnym dyktatorem mody i korzystaj¹c z intuicyjnego i prostego Kreatora zaprojektowaæ swoj¹ w³asn¹ odzie¿.


Jeden nadruk, wiele charakterów


Dziêki sporemu zapleczu technologicznemu, firma jest w stanie wykonaæ ten sam nadruk na ró¿ne sposoby. Wielokolorowe nadruki wykonuj¹ z wykorzystaniem technologii DTG. Haft komputerowy daje mo¿liwoœæ nadania printowi w³aœciwoœci przestrzennych – print staje siê wypuk³y – a tak¿e niecodziennego charakteru. Niewiele firm mo¿e sobie pozwoliæ na stosowanie tej metody. Koszt stworzenia koszulki z indywidualnym nadrukiem waha siê miêdzy 18, a 35 z³otych w zale¿noœci od metody nadruku i wybranego fasonu odzie¿y. Je¿eli chodzi o bluzy to cena operuje pomiêdzy 50-70 z³. Warto wspomnieæ, ¿e odzie¿ na której wykonuj¹ nadruki jest najwy¿szej jakoœci, wykonana w stu procentach z naturalnych materia³ów jak bawe³na, lub z niewielk¹ domieszk¹ syntetycznych tkanin – w przypadku bluz nie ma mo¿liwoœci zastosowania stu procent bawe³ny. Firma posiada w swoim asortymencie ró¿ne fasony odzie¿y. Miêdzy innymi tradycyjne T-Shirty damskie, mêskie i dzieciêce. tank topy dla Pañ, T-Shirty premium dla niej i dla niego, koszulki polo, klasyczne koszule i najmodniejsze fasony longsleeve.


B³yszcz i lœnij dziêki nowym mo¿liwoœciom


Marazmu nale¿y baæ siê jak ognia. Produkty oferowane innym powinny zaskakiwaæ i wprawiaæ w zdumienie. Dope³nieniem kreatywnoœci i twórczoœci projektantów grafik jest posiadanie najnowoczeœniejszej technologii do realizacji projektów. Wykonanie tego samego projektu ró¿nymi metodami pozwala na osi¹gniêcie rozmaitych efektów. Niecodziennym rodzajem zdobienia, które firma stosuje na ¿yczenie klienta, s¹ d¿ety. Dziêki nim ka¿dy, nawet najprostszy T-Shirt czy torba nabiera looku glamour.


Znakowanie odzie¿y


Zaistnia³ coraz wiêkszy popyt wœród spo³eczeñstwa na odzie¿ sportow¹. Na tê potrzebê szybkiej odpowiedzi udzieli³a Firma Allprints oferuj¹c swoim klientom odzie¿ przystosowan¹ do treningu. Oczywiœcie mo¿na j¹ dowolnie spersonalizowaæ tworz¹c w³asn¹ grafikê, lub opatrzyæ T-shirt motywuj¹cym has³em na przyk³ad: To co dziœ wydaje Ci siê niemo¿liwe bêdzie nadal, jeœli Ty nie zmienisz podejœcia – samo nic siê nie zrobi! Jest to oferta idealna dla klubów sportowych, fitness klubów, dru¿yn, a przede wszystkim ka¿dego dbaj¹cego o siebie sportowca amatora!