Jedyny magazyn poświęcony
wyłącznie upominkom reklamowym

Inauguracja na „Narodowym”

01.09.2014

Inauguracja na „Narodowym”

To by³a godna inauguracja drugiej edycji jednodniowych spotkañ przedstawicieli bran¿y reklamowej. Punktualnie o godzinie 9.00 w Sali „Pary¿” Stadionu Narodowego w Warszawie rozpocz¹³ siê OneDay RoadShow 2014. Podobnie jak w roku ubieg³ym na imprezie pojawili siê dostawcy gad¿etów reklamowych i przedstawiciele agencji reklamowych. Warszawska premiera pokaza³a, ¿e organizowane przez GJC Inter Media spotkania ciesz¹ siê sporym zainteresowaniem.
OneDay Roadshow to doskona³a okazja do nawi¹zania bezpoœrednich kontaktów handlowych przed gor¹cym okresem w bran¿y reklamowej. „Niebawem” s¹ Œwiêta Bo¿ego Narodzenia.

W tym roku OneDay RoadShow goœci w piêciu polskich miastach. Ju¿ jutro przedstawiciele bran¿y spotkaj¹ siê w Krakowie (2.09), a nastêpnie w Chorzowie (3.09) i £odzi (4.09). Druga edycja jednodniowych „targów” zakoñczy spotkanie w Poznaniu (5.09).
Organizator przygotowa³ w tym roku kolejna niespodziankê dla odwiedzaj¹cych. W ka¿dym z miast organizowany jest konkurs w którym do wygrania jest 5 podwójnych zaproszeñ do Multikina. Wystarczy wymyœliæ has³o promuj¹ce kolejn¹ edycjê OneDay RoadShow. Zwyciêzcy z poszczególnych miast wezm¹ udzia³ w wielkim finale, a jego wygrany otrzyma w prezencie kamerê GoPro.

Poni¿ej przedstawiamy 5 laureatów, którzy otrzymali podwójne zaproszenia do Multikina:

Andrzej Lesiñski – Allteko
Dariusz Rusek – Szansa
Krzysztof Komorowski – Addimension Group
Kamil Stañczak – Lafante
Iwona Murawska – Success Partners Europe

Do zobaczenia jutro w Krakowie. O godzinie 9.00 spotykamy siê w Hotelu Galaxy.