Jedyny magazyn poświęcony
wyłącznie upominkom reklamowym

Ideashirt.pl, KORUMA, MCC MEDALE, Zing sp. z o.o. w gronie Cz³onków PIAP

26.01.2016


Ideashirt.pl, KORUMA, MCC MEDALE, Zing sp. z o.o. to nowi Cz³onkowie PIAP, którzy na prze³omie 2015/2016 roku zdecydowali siê przyst¹piæ do Polskiej Izby Artyku³ów Promocyjnych.


– Jako Ideashirt.pl zdecydowaliœmy siê na przyst¹pienie do PIAP, gdy¿ jesteœmy przekonani o skutecznoœci Izby w zakresie przep³ywu informacji oraz ofert podmiotów z bran¿y artyku³ów reklamowych. Liczymy, ¿e poprzez wspó³pracê z PIAP rozwój naszej firmy bêdzie oparty na innowacyjnoœci zaczerpniêtej z najnowszych trendów, o których na bie¿¹co informuje PIAP. Mamy nadziejê, ¿e rozpoznawalnoœæ naszej oferty znacz¹co zwiêkszy siê g³ównie w zakresie agencji reklamowych, które stanowi¹ coraz wiêkszy odsetek naszych klientów – mówi Michal B³auciak Menad¿er ds. Sprzeda¿y Ideashirt.pl.


– Cieszê siê, ¿e mogliœmy przyst¹piæ do PIAP-u. Wierzê, ¿e da nam to mo¿liwoœæ zbli¿enia siê do klientów którzy do tej pory nie znali naszej oferty. Mam nadziejê, ¿e wielu partnerów ceni¹cych bezpieczeñstwo znajdzie u nas produkty, które mo¿e oferowaæ swoim klientom. Jestem przekonany ¿e  przyst¹pienie do Izby  „otworzy” nam wiele drzwi do których nie mieliœmy jeszcze okazji dotrzeæ – mówi £ukasz Janczarek w³aœciciel KORUMA.

 

Przyst¹piliœmy do Polskiej Izby Artyku³ów Promocyjnych w celu zwiêkszenia rozpoznawalnoœci w Polsce i za granic¹. Dzia³ania podejmowane przez PIAP maj¹ wp³yw na zwiêkszenie œwiadomoœci marki MCC MEDALE a w konsekwencji oferowanych przez nas medali pod indywidualne zamówienia – mówi w³aœciciel MCC Bart³omiej Paku³a.


Mamy œwiadomoœæ, ¿e nawet najbardziej kompleksowa oferta produktowa w dzisiejszych czasach nie wystarczy. Mo¿liwoœci jest tak wiele, ¿e niekiedy trudno wybraæ to jedno, najlepsze rozwi¹zanie. Dlatego wspó³praca z firmami reklamowymi o zró¿nicowanym profilu jest dla nas niezmiernie wa¿na a w³aœnie PIAP oferuje takie rozwi¹zanie – mówi Agnieszka C.-Gralak, Product Manager w firmie Zing.


Ideashirt.pl jest wiod¹c¹ drukarnia tekstyln¹ (druk cyfrowy DTG na drukarkach KORNIT,sitodruk, sublimacja) oraz hafciarni¹ oferuj¹c¹ szeroki zakres znakowania odzie¿y oraz akcesoriów. Poprzez zaawansowana rozwi¹zania on-line klienci na wielu platformach e-commerce (ideashirt.pl, firmoweciuchy.pl, ideamug.pl, ideacap.pl) mog¹ dokonywaæ zamówieñ przez internet – szybko i wygodnie. Zamówienia s¹ ju¿ realizowane od jednej sztuki a agencje reklamowe mog¹ swoim klientom przesy³aæ wizualizacje oraz formularze zamówieñ, co w znacznym stopniu przyspiesza obs³ugê klienta i ogranicza nieprawid³owoœci.

 

Firma Koruma istnieje na rynku od 2011 roku i jest liderem w sprzeda¿y produktów zabezpieczaj¹cych karty zbli¿eniowe oraz paszporty biometryczne. Skutecznoœæ dzia³ania zastosowanej technologii RFID STOP™ zosta³a potwierdzone przez niezale¿n¹, miêdzynarodow¹ jednostkê certyfikacyjn¹ TÜV. Jakoœæ i solidnoœæ oferowanych produktów oraz us³ug doceniono tak¿e za granic¹, co zaowocowa³o sprzeda¿¹ do tak odleg³ych pañstw jak USA, Kanada, czy te¿ Australia. Firma Koruma pracuje ca³y czas nad nowymi rozwi¹zaniami czego owocem s¹ nowe produkty m.in. etui antyszpiegowskie na telefon SilentPocket®, oraz portfele Tap&Go™  (specjalna funkcja, która u³atwia korzystanie ze zbli¿eniowej karty miejskiej lub karty dostêpowej do budynku w przypadku, gdy w portfelu umieszczone s¹ tak¿e zbli¿eniowe karty p³atnicze). Oferowane produkty to ró¿nego rodzaju etui na karty, portfele, torby oraz inne akcesoria podró¿ne. Produkty z funkcj¹ zabezpieczaj¹c¹ RFID STOP™ przed niepowo³anym dostêpem staj¹ siê bardzo po¿¹danym artyku³em promocyjnym.

 

Firma MCC MEDALE to odlewnia metali zajmuj¹ca siê wytwarzaniem wysokiej jakoœci medali sportowych i okolicznoœciowych, pinsów oraz breloków. Dziêki zdobytej przez lata wiedzy i doœwiadczeniu mo¿e zaoferowaæ szereg produktów w najwy¿szym standardzie. Zdobyte wieloletni¹ praktyk¹ i uczciw¹ prac¹ zaufanie Klientów sprawia, ¿e dziœ firma MCC MEDALE postrzegana jest, jako lider wœród polskich producentów medali. Nowoczesny Park maszynowy, którym firma dysponuje pozwala na uzyskanie doskona³ej jakoœci odlewów docenianych nie tylko w Polsce ale i na œwiecie.


Zing sp. z o.o. to jeden z najwiêkszych dystrybutorów papieru i materia³ów opakowaniowych w Polsce. Spó³ka jest w 100% polsk¹ firm¹ i dzia³a w sektorach: Paper, Packaging i Logistics. W naszej sta³ej ofercie Zing Paper oferujemy m.in. papiery bezdrzewne i drzewne (powlekane i  niepowlekane), kartony graficzne i opakowaniowe, papiery i koperty ozdobne, papiery samokopiuj¹ce i samoprzylepne, pod³o¿a do druku cyfrowego i wielkoformatowego. Naszym klientom proponujemy nie tylko bogat¹ ofertê, ale przede wszystkim rozwi¹zania wspieraj¹ce funkcjonowanie ich firm. Nasz zespó³ jest profesjonalnie przeszkolony, aby doradzaæ w optymalnym wyborze pod³o¿y drukowych, w ka¿dej technice drukowania.


Polska Izba Artyku³ów Promocyjnych jest organizacj¹ zrzeszaj¹c¹ przedsiêbiorców z bran¿y artyku³ów promocyjnych. Ma ona na celu reprezentowanie i dbanie o interesy tych firm. Jest organizacj¹ konsoliduj¹c¹ bran¿ê, partnerem do rozmów z decydentami kszta³tuj¹cymi zewnêtrzne warunki funkcjonowania, organizatorami targów i mediów. Izba jest partnerem do kontaktów z podobnymi stowarzyszeniami z innych krajów. Obecnie PIAP wraz z Cz³onkami Za³o¿ycielami liczy ponad 160 Cz³onków. Liczba ta roœnie w ostatnich miesi¹cach w zwi¹zku z aktywizacj¹ dzia³añ marketingowo-promocyjnych Izby.

 

Wiêcej informacji o Izbie na stronie: www.piap-org.pl

Kontakt dla mediów:

Katarzyna Wojniak
tel.+48 791 354 426

e-mail:biuro@piap-org.pl