Jedyny magazyn poświęcony
wyłącznie upominkom reklamowym

Harvest i Rema razem

29.10.2015

Obs³uga Targów RemaDays ponownie zaprezentuje siê w doskona³ej odzie¿y businessowej!


Szwedzka marka James Harvest Sportswear, dystrybuowana w Polsce przez nasz¹ firmê TEXET Poland, po raz kolejny bêdzie ubieraæ osoby odpowiedzialne za obs³ugê najwiêkszych targów bran¿owych w Polsce – RemaDays 2016.


Subtelnie oznakowane produkty z naszej najnowszej kolekcji, zapewni¹ pracownikom wygodê i swobodê w wykonywaniu swoich obowi¹zków. Odzie¿ dorêczona bêdzie w damskich i mêskich krojach oraz modnych kolorach.


Zarz¹d GJC Inter Media Sp. z o.o. bêdzie dodatkowo zaopatrzony w koszule z naszej ekskluzywnej kolekcji, stworzonych przez James Harvest Sportswear we wspó³pracy ze znan¹ z najwy¿szej jakoœci krawiectwa miarowego mark¹ Frost. Produkty z tej linii zostan¹ równie¿ zaprezentowane po raz pierwszy na polskim rynku, w³aœnie podczas Targów, na stoisku TEXET, a do dystrybucji trafi¹ zaraz po imprezie.


Bêdzie to niezwyk³a okazja, aby zobaczyæ wyniki tej wspania³ej kolaboracji na ¿ywo.


Cieszymy siê, ¿e RemaDays ponownie doceni³a jakoœæ naszych produktów i zdecydowa³a siê na wspó³pracê.


Serdecznie zapraszamy na Targi i nasze stoisko.