Jedyny magazyn poświęcony
wyłącznie upominkom reklamowym

HAPTICA® live ’17. Ca³kiem z bliska.

05.12.2016

Niedostêpne dostêpne. Porywaj¹co namacalne. Po prostu poruszaj¹ce. Taka jest reklama haptyczna. Szczególnie blisko z t¹ odnosz¹c¹ sukcesy dziedzin¹ marketingu zetkn¹ siê uczestnicy imprezy HAPTICA® live ‘17. 22 marca 2017 impreza „Erlebniswelt Haptische Werbung“ poka¿e profesjonalistom w dziedzinach marketingu, dystrybucji, agencjom reklamowym i firmom handluj¹cym artyku³ami reklamowymi pomys³y na inteligentne zastosowanie artyku³ów reklamowych. W World Conference Center Bonn/Niemcy goœcie bêd¹ mogli w godzinach od 9:30 do 18:00 zapoznaæ siê z prezentacjami produktów ponad 150 wystawców, specjalnym pokazem najlepszych praktyk, programem wyk³adów oraz wystaw¹ zwyciêzców i uczestniczyæ w przyznaniu nagrody za najlepszy upominek promocyjny za rok 2017. Wstêp na imprezê organizowan¹ przez wydawnictwo WA Media jest wolny. Konieczna jest jednak wczeœniejsza rejestracja pod adresem www.haptica-live.de.