Jedyny magazyn poświęcony
wyłącznie upominkom reklamowym

Handtop 1600 UV na RemaDays

13.01.2015

Handtop 1600 UV na RemaDays

 

Firma API.PL Spó³ka z o.o. (stoisko 4F13) – autoryzowany dystrybutor marki Handtop – zaprezentuje podczas Remadays 2015 drukarkê Handtop 1600 UV do bezpoœredniego druku na szerokiej gamie pod³o¿y sztywnych i giêtkich. Urz¹dzenie dzia³a w oparciu o grayscalow¹ g³owicê Ricoh Gen V drukuj¹c¹ zmienn¹ kropl¹ 7-35 pl. Maksymalna szerokoœæ zadruku wynosi 1600 mm. W opcji dostêpne jest utrwalanie nadruku lampami LED wa¿ne dla pod³o¿y wra¿liwych temperaturowo.

Dziêki hybrydowej budowie, precyzji wykonania oraz najwy¿szej jakoœci podzespo³om Handtop 1600 UV doskonale sprawdza siê zarówno w drukarniach reklamowych jak i firmach produkcyjnych.