Jedyny magazyn poświęcony
wyłącznie upominkom reklamowym

Guapa Produkcja Sp. z o.o. w gronie Cz³onków PIAP

09.05.2014

Guapa Produkcja Sp. z o.o. w gronie Cz³onków PIAP

 

 

Nowym Cz³onkiem Polskiej Izby Artyku³ów Promocyjnych zosta³a firma specjalizuj¹ca siê w produkcji motoryzacyjnych artyku³ów promocyjnych – Guapa Produkcja Sp.z o.o..

 

Guapa Produkcja Sp. z o.o. chêtnie podejmuje dzia³ania maj¹ce na celu profesjonaln¹ promocjê polskich przedsiêbiorstw. Dziêki Polskiej Izbie Artyku³ów Promocyjnych konsumenci mog¹ poznaæ rodzime firmy oferuj¹ce produkty najwy¿szej jakoœci, dziêki którym ich marki staj¹ siê rozpoznawalne i fachowo promowane- mówi Jacek Koz³owski Prezes Guapa Produkcja Sp. z o.o.

 

Guapa Produkcja Sp. z o.o. od 1993 roku specjalizuje siê g³ównie w tworzeniu motoryzacyjnych artyku³ów reklamowych, takich jak zadrukowane g¹bki do szyb, œciereczki, saszetki zapachowe, pokrowce na drobne przybory. Dziêki innowacyjnemu myœleniu i wypracowanemu “know-how” firma stworzy³a oryginalne wyroby, które ³¹cz¹ w sobie sportowego ducha z motoryzacyjn¹ tradycj¹.

Guapa Produkcja Sp.z o.o. wykonuje liczne zlecenia dla polskich i europejskich agencji reklamowych, wspó³pracuj¹cych z najwiêkszymi koncernami motoryzacyjnymi oraz drobnymi odbiorcami indywidualnymi.

 

Polska Izba Artyku³ów Promocyjnych jest organizacj¹ zrzeszaj¹c¹ przedsiêbiorców z bran¿y artyku³ów promocyjnych. Ma ona na celu reprezentowanie i dbanie o interesy tych firm. Jest organizacj¹ konsoliduj¹c¹ bran¿ê, partnerem do rozmów z decydentami kszta³tuj¹cymi zewnêtrzne warunki funkcjonowania, organizatorami targów i mediów. Izba jest partnerem do kontaktów z podobnymi stowarzyszeniami z innych krajów. Obecnie PIAP wraz z Cz³onkami Za³o¿ycielami liczy prawie 140 firm Cz³onkowskich. Liczba ta roœnie w ostatnich miesi¹cach w zwi¹zku z aktywizacj¹ dzia³añ marketingowo-promocyjnych Izby.

 

 

Wiêcej informacji o Izbie na stronie: www.piap-org.pl

Kontakt dla mediów:
Katarzyna Wojniak, biuro@piap-org.pl | tel. 791 354 426