Jedyny magazyn poświęcony
wyłącznie upominkom reklamowym

GRUPA DOX SP. Z O.O. nowym partnerem SWB

25.03.2014

Pawe³ ¯urek firma DOX SP. Z O.O.

„DOX – Istniejemy od 1990 roku. Zaczynaliœmy jako jeden z pionierów w bran¿y informatycznej. W trakcie rozwoju zaprosiliœmy do wspó³pracy partnerów, którzy stanowi¹ obecne zaplecze firmy. Dzia³amy na zasadzie powi¹zanych ze sob¹ firm z Central¹ w Zawierciu. Ostatecznie wyspecjalizowaliœmy siê we wspieraniu sprzeda¿y poprzez reklamê i promocjê, a g³ównym naszym pionem jest produkcja w³asnych artyku³ów reklamowych.

Zbudowaliœmy organizacjê, z³o¿on¹ z powi¹zania agencji reklamowych, przedstawicieli i koordynatorów na terenie kraju jak i za granic¹. Systematycznie zwiêkszamy obroty, a co najwa¿niejsze bazujemy g³ównie na produktach w³asnych – krajowych.

Wykreowaliœmy spójny wizerunek GRUPY DOX s.c. i wysoki standard jakoœci oferowanych us³ug. Szczycimy siê gronem zadowolonych Klientów, którzy nas rekomenduj¹. Posiadamy zgrany, doœwiadczony i skuteczny w pracy zespó³. Korzystamy zarówno z w³asnych kadr, jak i konsultantów zewnêtrznych. Wypracowaliœmy w³asne, niekonwencjonalne metody dzia³ania. Staramy siê byæ elastyczni, nie maj¹c kompleksów w rywalizacji z potentatami.”

Dane firmy:
DOX SP. Z O.O.
Spacerowa 8
42-400 Zawiercie
tel.: 48326712867
www.dox.pl
biuro@dox.pl