Jedyny magazyn poświęcony
wyłącznie upominkom reklamowym

Grono Cz³onków PIAP licznie siê powiêksza

08.10.2014

Grono Cz³onków PIAP licznie siê powiêksza


Polska Izba Artyku³ów Promocyjnych w ostatnim czasie powiêkszy³a swoje grono o kolejne firmy z bran¿y. Cz³onkami PIAP zosta³y firmy: Lunarcorp, Blue Brand, Base Promotion Services I Paul Stricker S.A..


– Do PIAP-u przystêpujemy w celu zaprezentowania naszych us³ug szerszej grupie potencjalnych odbiorców. Mo¿liwoœæ przy³¹czenia do grona profesjonalistów, umo¿liwi nam dostêp do bie¿¹cych informacji oraz nowoœci na rynku gad¿etów reklamowych– mówi £ukasz Podworski w³aœciciel Lunarcorp.

 

– Po latach na rynku firma zdecydowa³a siê przyst¹piæ do PIAP, aby móc w grupie próbowaæ wp³ywaæ na warunki swojego funkcjonowania, ale równie¿, aby wymieniaæ siê doœwiadczeniami i jeszcze lepiej funkcjonowaæ na coraz dynamiczniej zmieniaj¹cym siê rynku – mówi Aleksander £opuchin Prezes Zarz¹du Base Promotion Services.

Do PIAP-u przystêpujemy z przekonaniem, ¿e razem mo¿emy zrobiæ coœ wa¿nego dla bran¿y upominków reklamowych w Polsce. Chcemy byæ cz³onkiem organizacji, która zrzesza i wspiera profesjonalne przedsiêbiorstwa , daj¹c im jednoczeœnie mo¿liwoœæ rozwoju. Wierzê, ¿e ta decyzja spowoduje umocnienie pozycji firmy Paul Stricker w Polsce – mówi Pawe³ Grzeszczuk, Area Sales Manager w firmie Paul Stricker S.A.


Lunarcorp to firma zajmuj¹ca siê znakowaniem wszelkiego typu gad¿etów reklamowych oraz drukiem cyfrowym i wielkoformatowym. Szereg urz¹dzeñ i maszyn pozwala na wykonywanie szerokiego wachlarza us³ug pamiêtaj¹c przy tym o wysokiej jakoœci produktów. Dzia³alnoœæ firmy poparta jest doœwiadczeniem, co niesie za sob¹ du¿e mo¿liwoœci, aby sprostaæ wymaganiom ka¿dego klienta. W ofercie firmy mo¿emy znaleŸæ: druk cyfrowy (wizytówki, plakaty itp.),druk wielkoformatowy (banery, rollup-y, obrazy), koszulki z nadrukiem; flex, flock, haft komputerowy, nadruk bezpoœredni na odzie¿y, nadruk UV na gad¿etach reklamowych, znakowanie laserem.

 

Firma BLUE BRAND to profesjonalna agencja reklamowa blisko Klienta. Lokalizacja w œcis³ym centrum Siedlec oraz przyjazny i wykwalifikowany personel, który pomo¿e dokonaæ najlepszych wyborów marketingowych i public relations – to niew¹tpliwie atuty wyró¿niaj¹ce Blue Brand na tle konkurencji. Interdyscyplinarny zespó³ zajmuje siê kompleksow¹ obs³ug¹ wizerunkow¹ firm i instytucji, projektowaniem wnêtrz, eventów, materia³ów marketingowych, akcji PR, warsztatów i szkoleñ… Jako jedyni na rynku siedleckim firma dysponuje baz¹ hostess i hostów. Blue Brand realizuje równie¿ kolporta¿ ulotek i innych materia³ów. Firma mo¿e poszczyciæ siê certyfikatem Rzetelnej Firmy nadawanym przez Krajowy Rejestr D³ugów S.A.

Base Promotion Services to firma z ponad 30 letnim sta¿em w bran¿y szeroko pojêtych gad¿etów i upominków reklamowych. Zajmuj¹ca siê zarówno sprzeda¿¹ gad¿etów katalogowych, znakowaniem, dedykowanymi produkcjami w Polsce jak i produkcj¹ wysoko nak³adow¹ w Azji. Jej zespó³ dziêki wieloletniemu doœwiadczeniu potrafi dobieraæ dla swoich klientów optymalne rozwi¹zania zgodne z oczekiwaniami.

 

Firma Paul Stricker S.A. powsta³a w 1944 roku i obecnie jest jednym z wiod¹cych dostawców na rynku artyku³ów promocyjnych w Unii Europejskiej. Z siedzib¹ w Portugalii, oraz oddzia³ami w Hiszpanii, Holandii, Francji, Polsce i na Wêgrzech  zapewnia profesjonaln¹ obs³ugê Agencjom Reklamowym w ca³ej Europie.  Paul Stricker, praktycznie od zawsze, skupia³ siê na projektowaniu, rozwoju i dystrybucji produktów reklamowych, zawsze d¹¿¹c do zrównowa¿enia cen i polityki produktowej. Wynikiem tych dzia³añ jest kolekcja zawarta w katalogu H!idea2014 oraz w suplemencie œwi¹tecznym Xmas2014. Dope³nieniem jest magazyn o powierzchni 10.000m2 w którym znajduje siê ponad 2500 produktów oraz w³asna drukarnia, firma posiada mo¿liwoœæ oznakowania produktów ka¿d¹ obecnie dostêpn¹ technik¹ na rynku. Wszystko to sprawia, ¿e Paul Stricker jest w stanie sprostaæ oczekiwaniom najbardziej wymagaj¹cych klientów.

 


Polska Izba Artyku³ów Promocyjnych jest organizacj¹ zrzeszaj¹c¹ przedsiêbiorców z bran¿y artyku³ów promocyjnych. Ma ona na celu reprezentowanie i dbanie o interesy tych firm. Jest organizacj¹ konsoliduj¹c¹ bran¿ê, partnerem do rozmów z decydentami kszta³tuj¹cymi zewnêtrzne warunki funkcjonowania, organizatorami targów i mediów. Izba jest partnerem do kontaktów z podobnymi stowarzyszeniami z innych krajów. Obecnie PIAP wraz z Cz³onkami Za³o¿ycielami liczy ponad 140 Cz³onków. Liczba ta roœnie w ostatnich miesi¹cach w zwi¹zku z aktywizacj¹ dzia³añ marketingowo-promocyjnych Izby.


Wiêcej informacji o Izbie na stronie
: www.piap-org.pl


Kontakt dla mediów:

Katarzyna Wojniak, biuro@piap-org.pl | tel. 0791 354 426