Jedyny magazyn poświęcony
wyłącznie upominkom reklamowym

Gratisownia zmienia rynek gad¿etów reklamowych.

12.11.2014

Gratisownia zmienia rynek gad¿etów reklamowych.

 

Nadchodzi prawdziwa rewolucja w obrocie gad¿etami reklamowymi w Polsce. Firma Gratisownia.pl w po³owie paŸdziernika uruchomi³a nowe platformy handlowe dedykowane ró¿nym kana³om sprzeda¿y. Jest to pierwszy etap zaplanowanych zmian w sposobie realizacji i obs³ugi zamówieñ. Kolejne etapy z ca³¹ pewnoœci przyczyni¹ siê do umocnienia pozycji marki Gratisownia na rynku i przekszta³c¹ j¹ w niekwestionowanego lidera bran¿y.

 

Podstawowym atutem wdro¿onych platform jest ich dedykacja tematyczna oraz jednolity system zamawiania. Klient, niezale¿nie od sklepu, w którym dokona zamówienia, bêdzie w stanie realizowaæ zamówienia, na pozosta³ych platformach bez ekonomicznoœci zak³adania nowych kont klienckich.

 

Ju¿ dostêpne sklepy specjalizuj¹ siê w:

– d³ugopisy reklamowe: dlugopisownia.pl, dlugopis-z-logo.pl,

– nadmuchiwane gad¿ety reklamowe: nadmuchane.pl,

– breloki reklamowe: breloki-z-logo.pl,

– torby i reklamówki z nadrukami: torby-z-nadrukiem.pl,

– parasole reklamowe: parasole-reklamowe.com

– gad¿ety dedykowane dzieciom: gadzety-dla-dzieci.pl

– ekologiczne gad¿ety reklamowe: ekogratisownia.pl

– przegl¹d ca³ej oferty: gadzety-z-logo.pl

 

W najbli¿szym czasie pojawi¹ siê kolejne platformy oraz nowe funkcjonalnoœci, które jeszcze bardziej u³atwi¹ wybór gad¿etów reklamowych odpowiednich do kampanii promocyjnej czy informacyjnej.

 

Niebawem równie¿ zostanie uruchomiony blog o gad¿etach reklamowych. Bêdzie mo¿na w nim poczytaæ o trendach, nowoœciach na rynku, a tak¿e bêdziemy pokazywaæ jak dobieraæ gad¿ety reklamowe do celu kampanii, tak by osi¹gn¹æ najlepsze, mo¿liwe efekty przy maksymalizacji ROI.

 

Zapraszamy do subskrybowania naszych kana³ów social media:

facebook.com/gratisownia

plus.google.com/+gratisownia

twitter.com/gratisownia

 

Na bie¿¹co informujemy tam o rozwoju tego rewolucyjnego systemu sprzeda¿ny oraz o wielu ciekawostkach z bran¿y i naszej firmy równie¿.