Jedyny magazyn poświęcony
wyłącznie upominkom reklamowym

GOR¥CY ZIEMNIAK

16.12.2015

Cykl gier GOR¥CY ZIEMNIAK – to sympatyczna forma rozrywki dla ca³ej rodziny, dla ka¿dej grupy wiekowej.

Kto z Was potrafi najszybciej myœleæ i kojarzyæ s³owa pod presj¹ up³ywaj¹cego czasu?

Odpowiadaj szybko, rzucaj celnie, ³ap dok³adnie i nie spadnij na sam dó³ planszy – bo mo¿esz siê upiec!

Pozb¹dŸ siê Gor¹cego Ziemniaka zanim up³ynie wyznaczony czas rozgrywki!

www. alexander.com.pl