Jedyny magazyn poświęcony
wyłącznie upominkom reklamowym

GOODRAM Power Bank – recepta na brak (jesiennej) energii!

12.11.2014

GOODRAM Power Bank – recepta na brak (jesiennej) energii!

 

GOODRAM Power Bank P661 to najnowszy model baterii przenoœnej w linii akcesoriów polskiego producenta pamiêci. Wersja o pojemnoœci 6600mAh to propozycja na niezwykle u¿yteczny i praktyczny upominek reklamowy.

 

GOODRAM Power Bank P661 to przenoœny akumulator dla tabletów i smartfonów. Wbudowany zaawansowany mikroprocesor steruj¹cy procesem ³adowania skutecznie chroni Power Bank oraz ³adowane urz¹dzenia mobilne, kontroluj¹c napiêcie, temperaturê oraz natê¿enie pr¹du. Urz¹dzenie wyposa¿one zosta³o w akumulator litowo-jonowy o pojemnoœci 6600 mAh i kompatybilne jest z telefonami komórkowymi, smartfonami i innymi urz¹dzeniami o napiêciu ³adowania 5 V. GOODRAM Power Bank P661 zosta³ wyposa¿ony w dwa porty wyjœciowe DC 5 V: 1 A oraz 2,1 A. Pierwszy mo¿e s³u¿yæ do ³adowania na przyk³ad telefonu, drugi zaœ pozwoli na³adowaæ urz¹dzenia o wy¿szym pr¹dzie ³adowania – na przyk³ad tablet. Ten przenoœny akumulator zosta³ zamkniêty w stylowej, bia³ej obudowie tylko czekaj¹cej na naniesienie logo b¹dŸ indywidualnej grafiki reklamowej. Produkt zosta³ objêty 2 letni¹ gwarancj¹ producenta.