Jedyny magazyn poświęcony
wyłącznie upominkom reklamowym

GOODRAM Mimic – nowoczesna technologia w atrakcyjnej formie

07.04.2014

GOODRAM Mimic – nowoczesna technologia w atrakcyjnej formie

 

Moda zmienia siê w zaskakuj¹cym tempie i ciê¿ko za ni¹ nad¹¿yæ. Co zrobiæ by cieszyæ siê mod¹ d³u¿ej? GOODRAM stawia na klasykê rozwi¹zañ w nowoczesnej formie i z najnowsz¹ technologi¹. Dlatego marka oferuje nowy model pamiêci USB 3.0 – GOODRAM Mimic – skierowany dla tych, którzy ceni¹ sobie ciekawy design oraz oczekuj¹ dobrych parametrów pracy. Ciekawa forma sprawi, ¿e logotyp klienta bêdzie cieszy³ nie tylko w jednym sezonie.

 

Pocz¹tek wiosny to czas na œwie¿y powiem inspiracji . Polski producent pamiêci, firma Wilk Elektronik SA rozszerza ofertê pamiêci z interfejsem 3.0. Fani nowoczesnych rozwi¹zañ bêd¹ mog¹ cieszyæ siê najnowszym modelem pamiêci – GOODRAM Mimic. GOODRAM Mimic dedykowany jest osobom, które lubi¹ klasyczny kszta³t pendrive, a tak¿e oczekuj¹ szybszych ni¿ przy interfejsie 2.0 transferu danych w atrakcyjnej cenie. Intensywna czerñ i oryginalne wykoñczenie nowego USB podkreœlaj¹ nowoczesny charakter noœnika, który mo¿e byæ swobodnie przymocowany na smyczy czy breloczku. Wzmocniona plastikowa obudowa doskonale nadaje siê pod grawer laserowy a tak¿e i nadruk kolorowy. To od wyobraŸni klienta zale¿y ostateczny wygl¹d USB. Pamiêæ GOODRAM Mimic dostêpna jest w pojemnoœciach od 8 a¿ do 64GB i podobnie jak pozosta³e pendrive polskiego producenta objêta jest wieczyst¹ gwarancj¹ producenta.