Jedyny magazyn poświęcony
wyłącznie upominkom reklamowym

Gifts of the Year

06.12.2016

Ju¿ w lutym podczas targów RemaDays Warsaw po raz kolejny przekonamy siê, kto otrzyma nagrodê za najpopularniejszy upominek reklamowy. Konkurs Gifts of the Year wyznacza trendy w bran¿y artyku³ów promocyjnych. Wystawcy maj¹ szansê zostaæ docenieni przez bran¿ê reklamow¹, a nagrodzone produkty zdobyæ popularnoœæ i jeszcze wiêksze zainteresowanie.

 

Pierwszym etapem konkursu jest g³osowanie online, w którym to agencje reklamowe i dystrybutorzy wy³aniaj¹ zwyciêskie produkty w poszczególnych kategoriach cenowych. Produkty, które w internetowym g³osowaniu otrzymaj¹ najwiêcej g³osów, pokazane zostan¹ na targach i wezm¹ udzia³ w walce o tytu³ TopDesign, TopIdea i TopFun.

 

O zwyciêzcach w tych kategoriach zadecyduj¹ g³osy zwiedzaj¹cych. Jeœli wiêc chc¹ Pañstwo mieæ wp³yw na to, kto dyktowaæ bêdzie trendy na rynku upominków reklamowych w roku 2017, zapraszamy podczas targów na stoisko A3 na hali F, gdzie wyeksponowane bêd¹ wszystkie zg³oszone do konkursu produkty.

 

Informacje o tym jak zg³osiæ produkt, oraz inne szczegó³y dotycz¹ce konkursu znajduj¹ siê na stronie www.remadays.com, w zak³adce KONKURSY.