Jedyny magazyn poświęcony
wyłącznie upominkom reklamowym

Gifts Journal obj¹³ patronatem Outsourcing Expo

29.09.2017

21 wrzeœnia 2017 na PGE Narodowym w Warszawie odby³a siê pierwsza edycja targów Outsourcing Expo – Ogólnopolskie Spotkanie Ma³ych i Œrednich Przedsiêbiorstw, które swoim patronatem obj¹³ Gifts Journal Polska.

 

Poni¿ej krótka relacja z tego wydarzenia.

 

Na wydarzeniu pojawili siê przedstawiciele firm oferuj¹cych outsourcing us³ug dla przedsiêbiorstw. Wœród wystawców znaleŸli siê liderzy 12 bran¿ outsourcingu. £¹cznie swoje oferty zaprezentowa³o ponad 100 firm do grupy 1134 Odwiedzaj¹cych. Uczestnicy wydarzenia to W³aœciciele firm oraz kadra zarz¹dzaj¹ca. Poza ofert¹ wystawiennicz¹, która cieszy³a siê ogromnym zainteresowaniem, Odwiedzaj¹cy mogli wzi¹æ udzia³ w wydarzeniach towarzysz¹cych.

 

Organizatorzy ju¿ dziœ zapraszaj¹ do udzia³u w II edycji wydarzenia, która odbêdzie siê za rok. W celu œledzenia szczegó³ów zapraszamy na www.outsourcingexpo.pl.