Jedyny magazyn poświęcony
wyłącznie upominkom reklamowym

GIFT STAR & Pro-USB sponsorami XI MISTRZOSTW WARSZAWY w SQUASH’u

17.03.2014

GIFT STAR & Pro-USB sponsorami XI MISTRZOSTW WARSZAWY w SQUASH’u

 

Strategia marketingowa na rok 2014 to tak¿e sponsoring turniejów SQUASH’a w Polsce.

Jest to druga dyscyplina, na któr¹ stawiamy obok sponsoringu pi³ki no¿nej w POLSKIEJ SZKOLE FUTBOLU – mówi Piotr Zieliñski – w³aœciciel

firmy GIFT STAR oraz Pro-USB. Squash to dynamicznie rozwijaj¹ca siê dyscyplina w naszym kraju. Charakteryzuje j¹ niezwyk³a dynamika gry,

szybkie podejmowanie decyzji taktycznych oraz niesamowita kultura podczas walki. Te wszystkie cechy odzwierciedlaj¹ doskonale strategie

biznesu reprezentowan¹ przez GIFT STAR i Pro-USB w batalii handlowej na rynku artyku³ów reklamowych.