Jedyny magazyn poświęcony
wyłącznie upominkom reklamowym

GIFT STAR & Pro-USB sponsorami obozu pi³karskiego POLSKIEJ SZKO£Y FUTBOLU

10.08.2016

 

Dobieg³ koñca kolejny obóz pi³karski PSF CAMP 2016… To by³o fantastyczne 8 dni spêdzone w cudownej atmosferze. Œmia³o mo¿na powiedzieæ, ¿e wszyscy bêdziemy bardzo mi³o wspominaæ ten wyjazd, który w statystycznym podsumowaniu przedstawia siê nastêpuj¹co – mówi Trener Koordynator PSF Mariusz Grzesiak:

 

– odbyliœmy 24 jednostki treningowe

– rozegraliœmy 2 ligi obozowe

– rozegraliœmy 8 spotkañ kontrolnych z innymi zespo³ami

– uzbieraliœmy 6 wiaderek jagód

– wypiliœmy 336 butelek wody mineralnej

– 2 razy byliœmy na pla¿y

– ka¿dego dnia odwiedzaliœmy jacuzzi

– zjedliœmy niezliczone porcje owoców na podwieczorek i lodów mango na deser

– ods³uchaliœmy 3255386 razy piosenkê o Pazdanie 🙂

– tyle samo razy zawodnicy grali na nerwach trenerom

– wybuchaliœmy œmiechem 428482092 razy

– na 8 dni trwania obozu – a¿ 7 by³o idealnych pod wzglêdem pogody

– CO NAJWA¯NIEJSZE – na 34 uczestników wszyscy wrócili ca³o i zdrowo do domów.

 

Bardzo dziêkujemy zawodnikom, Trenerom i Rodzicom za wsparcie – dziêki wam kolejna inicjatywa PSF zakoñczy³a siê sukcesem. Osobne podziêkowania kierujemy do Piotra Zieliñskiego – w³aœciciela firm GIFT STAR & Pro-USB – sponsora g³ównego PSF CAMP 2016, który wykona³ ogrom pracy organizacyjnej, dba³ o ka¿dy detal i dopilnowa³, aby na tym wyjeŸdzie nikomu niczego nie zabrak³o. Dziêkujemy za w³o¿one serce i zapewnienie poczucia bezpieczeñstwa na obozie w ka¿dej chwili.

 

Kolejny obóz PSF CAMP 2017 ju¿ za rok 9.07-16.07.2017 – Zostañ Sponsorem PSF !