Jedyny magazyn poświęcony
wyłącznie upominkom reklamowym

GIFT STAR & Pro-USB sponsorami halowego turnieju pi³karskiego PSF CUP 2016

31.03.2016


PSF CUP 2016 za nami… Niedziela 06.03 na d³ugo pozostanie jeszcze w naszych pamiêciach, gdy¿ dawka emocji jak¹ zaserwowali nam wszyscy zawodnicy by³a ogromna.

Zgodnie z zapowiedzi¹ odby³y siê rozgrywki dla ch³opców z rocznika 2004/05 oraz osobne dla ch³opców z rocznika 2007.

Na zwyciêzców czeka³y okaza³e puchary, które na pewno by³y dodatkowym Ÿród³em motywacji dla ka¿dej z dru¿yn – mówi Piotr Zieliñski w³aœciciel firm GIFT STAR & Pro-USB, które sponsorowa³y turniej. Organizatorem turnieju by³a POLSKA SZKO£A FUTBOLU z Warszawy.

 

www.psf.waw.pl