Jedyny magazyn poświęcony
wyłącznie upominkom reklamowym

GIFT STAR partnerem MEDIARUN FESTIVAL 2014

24.11.2014

GIFT STAR partnerem MEDIARUN FESTIVAL 2014

Firma GIFT STAR zosta³a Partnerem Kongresu Dyrektorów Marketingu i Marketing Technology Expoorganizowanego w ramach MEDIARUN Festival 2014 na Stadionie Narodowym 18-19.11.2014. Zapewniliœmy obs³ugê upominkow¹ tej imprezie dostarczaj¹c miêdzy innymi smycze reklamowe oraz otrzymaliœmy mo¿liwoœæ pokazania najnowszej oferty podczas EXPO – mówi Piotr Zieliñski – w³aœciciel GIFT STAR i Pro-USB.

To ju¿ 4. Edycja MEDIARUN FESTIVAL – imprezy bêd¹cej jednym z najwa¿niejszych wydarzen´ z branzÿy marketingowej nie tylko w Polsce, ale w ca³ej Europie Centralnej. Wydarzenie skierowane jest do osób pracuj¹cych w obszarze marketingu – zarówno tych dzia³aj¹cych na polskim rynku, jak i na innych rynkach Europy S´rodkowo – Wschodniej. Na Kongres zostali zaproszeni przedstawiciele kluczowych graczy na rynku reklamodawców oraz ciekawe osobistoœci rynku reklamy w Polsce. Odby³o siê ponad 30 wyst¹pieñ, które na pewno zadomowi³y siê na sta³e w g³owach i umys³ach uczestników.