Jedyny magazyn poświęcony
wyłącznie upominkom reklamowym

Gift Design nowym Cz³onkiem PIAP

22.09.2014

Gift Design nowym Cz³onkiem PIAP


Grono Cz³onków Polskiej Izby Artyku³ów Promocyjnych w ostatnim czasie powiêkszy³o siê o kolejn¹, now¹ firmê Cz³onkowsk¹. Nowym Cz³onkiem PIAP zosta³a firma: Gift Design.

„Step by step” to myœl, która od pocz¹tku przyœwieca budowaniu wizerunku naszej firmy w bran¿y dostawców artyku³ów promocyjnych. Kolejnym krokiem w rozwoju jest przyst¹pienie do PIAP-u, który bez w¹tpienia wzmocni nasz¹ pozycjê na rynku – mówi Mariusz Jastrzêbski w³aœciciel firmy
Gift Design. 

Gift Design specjalizuje siê w kompleksowej obs³udze firm w zakresie gad¿etów reklamowych.
W swojej ofercie posiada szereg rozmaitych produktów maj¹cych zastosowanie w ka¿dej bran¿y. Wychodz¹c na przeciw oczekiwaniom klientów Gift Design proponuje indywidualne rozwi¹zania tworz¹c nieszablonowe projekty. Firma wspó³pracuje z najlepszymi dostawcami z Europy i Azji co gwarantuje ró¿norodnoœæ artyku³ów, a tak¿e ich wysok¹ jakoœæ. Gift Design pomaga równie¿ dobraæ metodê znakowania bior¹c pod uwagê specyfikê produktu i oczekiwania klienta.

Polska Izba Artyku³ów Promocyjnych jest organizacj¹ zrzeszaj¹c¹ przedsiêbiorców z bran¿y artyku³ów promocyjnych. Ma ona na celu reprezentowanie i dbanie o interesy tych firm. Jest organizacj¹ konsoliduj¹c¹ bran¿ê, partnerem do rozmów z decydentami kszta³tuj¹cymi zewnêtrzne warunki funkcjonowania, organizatorami targów i mediów. Izba jest partnerem do kontaktów z podobnymi stowarzyszeniami z innych krajów. Obecnie PIAP wraz z Cz³onkami Za³o¿ycielami liczy 140 firm Cz³onkowskich. Liczba ta roœnie w ostatnich miesi¹cach w zwi¹zku z aktywizacj¹ dzia³añ marketingowo-promocyjnych Izby.


Wiêcej informacji o Izbie na stronie
: www.piap-org.pl

Kontakt dla mediów:
Katarzyna Wojniak, biuro@piap-org.pl | tel. 791 354 426