Jedyny magazyn poświęcony
wyłącznie upominkom reklamowym

GHIMEL nowym Cz³onkiem PIAP

19.08.2014

GHIMEL nowym Cz³onkiem PIAP

Firma GHIMEL zosta³a nowym Cz³onkiem organizacji bran¿owej Polska Izba Artyku³ów Promocyjnych.

Bran¿owe organizacje cz³onkowskie pozwalaj¹ konsolidowaæ siê w grupy firmom, które nastêpnie mog¹ wywieraæ wp³yw na istotne rzeczy dla bran¿y. Jedn¹ z takich organizacji jest PIAP i w tej grupie nie powinno zabrakn¹æ firmy GHIMEL , biura przedstawicielskiego na Polskê jednego z najwiêkszych europejskich dystrybutorów artyku³ów promocyjnych firmy SIPEC SpA z W³och. Otwarcie biura pozwoli polskim agencjom reklamowym na ³atwiejszy dostêp do produktów marki SIPEC , a tym samym mo¿liwoœæ poszerzenia swojej oferty”– mówi Rafa³ Gromelski w³aœciciel firmy GHIMEL.

Firma GHIMEL jest wy³¹cznym przedstawicielem firmy SIPEC SpA z siedzib¹ w Mediolanie na Polskê. SIPEC to jeden z czo³owych dostawców produktów reklamowych w Europie. Firma posiada dzia³ zakupów w Chinach, który pozwala na kontrolê procesu produkcji oferowanych artyku³ów, a tak¿e dziêki niemu ma bezpoœredni dostêp do nowych i intersuj¹cych produktów, które nastêpnie trafiaj¹ do wydawanego co roku katalogu. Prezentowana oferta to przekrój wszystkich podstawowych grup produktów oferowanych na rynku reklamowym przeznaczonych do znakowania. Bogata oferta oraz konkurencyjne ceny s¹ jednymi z wielu atutów dystrybutora. Dostawy na terenie Europy s¹ realizowane z dwóch magazynów mieszcz¹cych siê na terenie W³och. W celu usprawnienia obs³ugi klientów z Polski firma SIPEC zdecydowa³a siê na otworzenie biura handlowego w Warszawie i w tym celu zosta³a powo³ana firma GHIMEL, prowadzona przez Rafa³a Gromelskiego, której zadaniem bêdzie realizacja zleceñ oraz obs³uga sprzeda¿owa klientów. Zarówno firma SIPEC jak i GHIMEL obs³uguj¹ wy³¹cznie agencje reklamowe i inne podmioty poœrednicz¹ce w obrocie produktami reklamowymi.

Polska Izba Artyku³ów Promocyjnych jest organizacj¹ zrzeszaj¹c¹ przedsiêbiorców z bran¿y artyku³ów promocyjnych. Ma ona na celu reprezentowanie i dbanie o interesy tych firm. Jest organizacj¹ konsoliduj¹c¹ bran¿ê, partnerem do rozmów z decydentami kszta³tuj¹cymi zewnêtrzne warunki funkcjonowania, organizatorami targów i mediów. Izba jest partnerem do kontaktów z podobnymi stowarzyszeniami z innych krajów. Obecnie PIAP wraz z Cz³onkami Za³o¿ycielami liczy 140 firm Cz³onkowskich. Liczba ta roœnie w ostatnich miesi¹cach w zwi¹zku z aktywizacj¹ dzia³añ marketingowo-promocyjnych Izby.

Wiêcej informacji o Izbie na stronie: www.piap-org.pl

Kontakt dla mediów:
Katarzyna Wojniak, biuro@piap-org.pl | tel. 791 354 426