Jedyny magazyn poświęcony
wyłącznie upominkom reklamowym

Gazele Biznesu i Diamenty Forbesa dla Inspirion Polska

20.06.2017

Firma Inspirion Polska podwójnie nagrodzona w tegorocznych edycjach presti¿owych rankingów „Gazeli Biznesu” i „Diamentów Forbesa”.

Ju¿ po raz trzeci z rzêdu firma Inspirion Polska Sp. z o.o. znalaz³a siê w elitarnym gronie firm nagrodzonych w rankingu Gazele Biznesu. Uroczysta gala laureatów z województwa Dolnoœl¹skiego odby³a siê 31 stycznia na wroc³awskim Stadionie Miejskim. Wyró¿nienie przyznane Inspirion Polska odebra³a osobiœcie Pani Jolanta Kempa, wiceprezes trzebnickiej firmy.

– Obecnoœæ wœród najdynamiczniej rozwijaj¹cych siê firm w Polsce jest dla nas wielkim zaszczytem. Trzecia z rzêdu Gazela Biznesu jest wynikiem ciê¿kiej pracy wszystkich pracowników naszej firmy, a ka¿de kolejne wyró¿nienie tego typu jest dla nas bodŸcem do dalszej pracy, rozwoju i budowania pozycji lidera rynku gad¿etów reklamowych Polsce – podkreœla Pani Jolanta Kempa.

Kolejnym tegorocznym wyró¿nieniem dla Inspirion Polska jest Diament Forbesa przyznawany przez miesiêcznik gospodarczy Forbes firmom, które w ostatnich trzech latach najszybciej zwiêksza³y swoj¹ wartoœæ. Uroczyste wrêczenie nagrody odby³o siê w czwartek 11 maja podczas gali prowadzonej przez Pana Romana M³odkowskiego we wroc³awskim hotelu Monopol. Tym razem nagrodê w imieniu firmy odebra³ Pan Marek Kempa.

– Przyznanie Inspirion Polska Diamentu Forbesa jest dowodem na to, ¿e nasza firma dziêki odpowiedniej strategii oraz zaanga¿owaniu i determinacji ca³ego zespo³u zmierza we w³aœciwym kierunku. Eksperci miesiêcznika Forbes umieœcili nas wœród firm o wysokim potencjale inwestycyjnym i mo¿liwoœciach systematycznego zwiêkszania zysków. Jesteœmy dumni z tego wyró¿nienia, a przede wszystkim z naszego wyj¹tkowego zespo³u – zaznacza Pan Marek Kempa.

www.inspirion.pl