Jedyny magazyn poświęcony
wyłącznie upominkom reklamowym

Gazele Biznesu 2016 dla BTL Forms Effective Advertising

29.12.2016


 

Btl Forms Effective Advertising , autoryzowany dystrybutor marek Titan ,Travelite, twórca pionierskiego  oprogramowania Kreator Gad¿etów, uhonorowany   nagrod¹ Laur Eksperta 2015/2016, Lider Przedsiêbiorczoœci 2014, importer artyku³ów reklamowych  z przyjemnoœci¹ informuje o przyznaniu presti¿owej nagrody .


Szczególny  nacisk k³adziemy na innowacyjny  aspekt artyku³ów promocyjnych ,uwzglêdniaj¹c aktualne trendy ,d¹¿ymy to prezentacji najbardziej kreatywnych  rozwi¹zañ  w  zakresie produktów wspieraj¹cych akcje marketingowe ,kontynuowanie wytyczonego kierunku i dalszy rozwój jest naszym  priorytetem a przyznana nagroda , impulsem  do jeszcze wiêkszej aktywnoœci.