Jedyny magazyn poświęcony
wyłącznie upominkom reklamowym

Gama Lightweight – nowa kolekcja lekkich bluz marki Fruit of the Loom.

03.03.2015
   
         
Trzymaj siê lekko! Bluzy Lightweight

 

KOLEKCJA LEKKICH BLUZ, W KTÓREJ LEKKO NIE
ZOSTA£ POTRAKTOWANY FASON

Gama Lightweight – nowa kolekcja lekkich bluz marki Fruit of the Loom.

Nowe bluzy, wykonane z lekkiego, nieczesanego francuskiego frotté (znanego tak¿e jako „French terry”) o gramaturze 240gm/m², doskonale nadaj¹ siê do zak³adania warstwowego i noszenia przez ca³y rok.

W kolekcji obejmuj¹cej fasony mêskie, damskie i dzieciêce mo¿na znaleŸæ wszystko, czego trzeba – od bluz z rêkawem raglanowym, poprzez bluzy tradycyjne i z kapturem, wk³adane przez g³owê lub zapinane, a¿ po szorty i spodnie dresowe – w kolorach, które mo¿na dobieraæ i zestawiaæ ze sob¹.

Lekkie bluzy marki Fruit of the Loom to doskona³a opcja na ca³y rok: jako strój rekreacyjny, roboczy, szkolny, sportowy czy te¿ do zastosowañ w bran¿y handlowej – mo¿liwoœci s¹ nieograniczone!

KLIKNIJ TUTAJ, ABY DOWIEDZIEÆ SIÊ SIÊ WIÊCEJ O NASZEJ KOLEKCJI BLUZ LIGHTWEIGHT.
PicsPics

 

14 STYLÓW W
14 KOLORACH

Nasza kolekcja to nie tylko wybór fasonów na ka¿d¹ okazjê, ale tak¿e szeroki wybór kolorów, które dziêki dopasowanym wariantom dla mê¿czyzn, kobiet i dzieci, pasuj¹ do ka¿dej firmy, dru¿yny czy promocji.

  LEKKA GRAMATURA
WYSOKA JAKOή

Lekkie, nieczesane francuskie frotté o gramaturze 240gm/m². Tkanina wykonana w 80% z przêdzy bawe³nianej Belcoro®, a w 20% z poliestru, co sprawia, ¿e stanowi ona bardziej czyst¹ i stabiln¹ powierzchniê pod nadruk. Warstwa wierzchnia tkaniny ze 100% bawe³ny, co nadaje jej wiêksz¹ trwa³oœæ i lepsz¹ odpornoœæ na mechacenie.

 

KOLEKCJA LEKKICH BLUZ
Wrap logo The Fruit Code logo Confidence in textiles logo No child or forced labour logo

www.fruitoftheloom.pl