Jedyny magazyn poświęcony
wyłącznie upominkom reklamowym

Gad¿ety Fortress Gifts na Wielkanoc

27.02.2014

Gad¿ety Fortress Gifts na Wielkanoc

 

Fortress Gifts proponuje gad¿ety korporacyjne oraz gad¿ety dla kampanii promocyjnych na Wielkanoc. Wœród pomys³ów na œwi¹teczne drobiazgi znajduj¹ siê produkty z filcu w energetycznych kolorach, jak ozdoby na stó³ w postaci zaj¹czków i kurek, czy podk³adki. Inne gad¿ety to rze¿ucha, barwniki do jajek, notesiki, czy specjalne breloczki. Równie¿ s³odycze reklamowe ciesz¹ siê du¿ym zainteresowaniem. To odpowiedni czas, by zaplanowaæ œwi¹teczne akcje promocyjne i przygotowaæ gad¿ety firmowe.

 

Na Wielkanoc, Fortress Gifts proponuje oryginalne i praktyczne produkty z filcu. To bardzo plastyczny materia³, z którego mo¿na przygotowaæ ciekawe gad¿ety reklamowe. Filc ma wiele zastosowañ. Fortress Gifts zaproponowa³ produkty w œwi¹tecznej ods³onie w postaci zaj¹czków i kurek, które mo¿na wykorzystaæ jako ozdoby na stó³, do koszyków wielkanocnych, do stroików. Bardzo dobrze sprawdzaj¹ siê kolorowe podk³adki z filcu, wiêksze i mniejsze, dostêpne w kompletach, z dowolnym wzorem.

 

Inne produkty promocyjne Fortress Gifts w œwi¹tecznej ofercie to wielkanocna rze¿ucha albo barwniki do jajek, w ma³ych, wiosennych pakietach. Dobrze sprawdz¹ siê równie¿ podrêczne notesiki magnetyczne. Nowoœci¹ s¹ kartonowe zak³adki z magnesem do ksi¹¿ek, czasopism i dokumentów. Magnes pomaga utrzymaæ zak³adkê w sta³ym miejscu.

 

Ofertê Wielkanocn¹ produktów promocyjnych dope³niaj¹ s³odycze reklamowe, tym razem w postaci czekoladek Mount Blanc, pakowanych w kolorowe, bardzo eleganckie i wyró¿niaj¹ce siê pude³eczka, unikalne zdobione jedwabn¹ wst¹¿ka, t³oczeniem, grawerem i ekskluzywnym nadrukiem.

 

Na ka¿dym produkcie Fortress Gifts istnieje mo¿liwoœæ umieszczenia logo Klienta.

 

www.fortressgifts.pl
www.facebook.com/FortressGifts
http://www.fortressgifts.pl/katalogi/pluszak.htm