Jedyny magazyn poświęcony
wyłącznie upominkom reklamowym

Gad¿et firmowy mile widziany

20.04.2017

 

Gad¿ety reklamowe d³ugo by³y postrzegane jako kaprys i zbêdny wydatek. Obecnie pe³ni¹ rolê wa¿nego noœnika informacji wykorzystywanego w kampaniach promocyjnych.

 

Pocz¹tki reklamy

Za kolebkê reklamy uznaje siê Stany Zjednoczone, gdzie w 1789 roku po raz pierwszy wykorzystano gad¿et do promocji – podczas elekcji Jerzego Waszyngtona rozdawano plakietki wyprodukowane na potrzeby kampanii („przypinki” wyborcze s¹ w Ameryce stosowane do dzisiaj). Do Polski reklama dotar³a póŸniej i przez d³ugi czas wzbudza³a negatywne odczucia i podejrzliwoœæ. O ile Amerykanie szybko zaczêli produkowaæ przedmioty oznakowane nazw¹ firmy lub innymi has³ami (pierwsze firmy sprzedaj¹ce obrandowane artyku³y powsta³y ju¿ w XIX wieku), o tyle w Polsce swoje piêtno odcisnê³y czasy PRLu i propagandowe materia³y, z którymi póŸniej kojarzono przekazy reklamowe. Nic wiêc dziwnego, ¿e przez d³ugi czas wywo³ywa³y one wy³¹cznie niechêæ.

 

 

Niechêæ do reklam w mediach

CBOS przeprowadzi³o w 2010 roku badanie pt. „Nudz¹, dra¿ni¹, dezinformuj¹ – Polacy o reklamach”, które œwietnie zobrazowa³o podejœcie Polaków do komunikatów promocyjnych. A¿ 48% ankietowanych odpowiedzia³o, ¿e nie lubi reklam, ale jest zmuszonych do ich ogl¹dania lub s³uchania. Tylko 13% pytanych o swój stosunek do reklam odpowiedzia³o, ¿e „w zasadzie je lubi”. Badanie dotyczy³o reklam wyœwietlanych w telewizji, transmitowanych w radiu lub pokazywanych w prasie. Ekspansja reklamy w œrodkach masowego przekazu jest tak ogromna, ¿e zaczê³a zniechêcaæ i mêczyæ. Ró¿nica miêdzy gad¿etem reklamowym, a spotem transmitowanym w mediach polega przede wszystkim na przeznaczeniu obu form promocji. Reklamy w mediach maj¹ za zadanie wypromowaæ produkt, natomiast gad¿ety reklamowe promuj¹ firmê i markê. Artyku³y promocyjne s¹ prezentem, natomiast tradycyjne reklamy to narzucony komunikat wyœwietlany w mass media.

 

 

Zadowolenie z gad¿etów firmowych

Zadaniem gad¿etów reklamowych jest wypromowanie firmy, poprawienie jej wizerunku i wykreowanie dobrej opinii o marce. Dlaczego artyku³y promocyjne, w odró¿nieniu od innych form reklamy, zyskuj¹ sympatiê odbiorców? – „Gad¿ety to przede wszystkim prezent jaki firma przekazuje swoim klientom, partnerom biznesowym, a czasem tak¿e pracownikom. Podarunek nigdy nie kojarzy siê negatywnie, jest to sympatyczny gest. Ogromna przewaga gad¿etów reklamowych nad innymi rodzajami reklamy polega tak¿e na tym, ¿e s¹ one przydatne.” – opowiada Micha³ Maciejewski, Prezes Zarz¹du, Reklamowe24.

 

Potwierdzaj¹ to analizy rynkowe. W badaniu przeprowadzonym w 2016 roku przez Advertising Speciality Institute pt. „A cost analysis of promotional products versus other advertising media”, ankietowani wskazali trzy cechy wybranych gad¿etów reklamowych, które maj¹ dla nich kluczowe znaczenie. Najwiêcej osób odpowiedzia³o, ¿e najwa¿niejsza jest przydatnoœæ produktu, znacznie mniej ankietowanych postawi³o na atrakcyjny wygl¹d, a najmniej g³osów otrzyma³a kategoria „radoœæ wynikaj¹ca z posiadania”. Podobne zdanie na temat gad¿etów maj¹ w³aœciciele firm, którzy inwestuj¹ w produkty reklamowe. A¿ 68% odpowiedzia³o, ¿e najwa¿niejsza jest jakoœæ, niewiele mniej, bo 65% badanych wskaza³o wygl¹d, a 63% g³osów otrzyma³a cena. Tylko nieca³e 5% pytanych odpowiedzia³o, ¿e nie dokonuje zakupu produktów promocyjnych.

 

 

Najwa¿niejsza jest przydatnoœæ

Okazuje siê, ¿e gad¿ety reklamowe s¹ chêtnie wykorzystywane i d³ugo pozostaj¹ w posiadaniu obdarowanych osób. W badaniu z 2011 roku pt. „Advertising impact of promotional items” przeprowadzonym przez niemieck¹ firmê Dima Markforschung, a¿ 94% osób zapytanych o to, czy nadal maj¹ przynajmniej jeden z wymienionych wczeœniej artyku³ów promocyjnych (by³y to wybrane przedmioty biurowe, akcesoria domowe, narzêdzia, sprzêt high-tech, ubrania oraz produkty spo¿ywcze) odpowiedzia³o twierdz¹co. Warto dodaæ, ¿e by³a to grupa licz¹ca ponad 66 mln osób! Zaledwie 6% ankietowanych nie posiada³o ¿adnego z produktów reklamowych. A¿ 75% gad¿etów reklamowych objêtych badaniem pozosta³a w posiadaniu ich w³aœcicieli przez ponad pó³ roku.

 

Mimo up³ywu lat, konsumenci nadal chêtnie korzystaj¹ z otrzymanych produktów reklamowych. Jak wynika z danych Advertising Speciality Institute, klienci najd³u¿ej korzystaj¹ z parasolek reklamowych (14 miesiêcy), power banków (12 miesiêcy) i kalendarzy (12 miesiêcy). W ramach tego samego badania zapytano o to, co konsumenci robi¹ z otrzymanymi gad¿etami, gdy ju¿ nich nie u¿ywaj¹. W ka¿dym z miejsc, w których dokonano analizy (Stany Zjednoczone, Kanada, Londyn, Pary¿, Berlin, Rzym, Madryt, Sydney, Meksyk) najwiêcej osób odpowiedzia³o „przekazujê je komuœ innemu”.

 

– „Gad¿et reklamowy powinien byæ przedmiotem uniwersalnym, przydatnym podczas codziennych czynnoœci. Parasol to rzecz, z której wszyscy korzystamy podczas deszczowych dni, pendrive to must-have w czasie pracy, a power bank ratuje nas z opresji, gdy bateria telefonu roz³aduje siê w najmniej oczekiwanym momencie. Podczas wyboru artyku³ów promocyjnych trzeba zwróciæ uwagê przede wszystkim na to, czy klient bêdzie korzysta³ z otrzymanego upominku. Im d³u¿ej go posiada, tym d³u¿ej firma pozostaje zapamiêtana i wzbudza pozytywne skojarzenia” – mówi Micha³ Maciejewski.

 

 

Zainwestuj – to siê op³aci

Z roku na rok roœnie bud¿et na gad¿ety reklamowe. Blisko 22% w³aœcicieli firm, którzy wziêli udzia³ w badaniu PIAP odpowiedzia³o, ¿e w 2014 roku przeznaczyli na dzia³ania BTL (artyku³y promocyjne, programy lojalnoœciowe, druk) od 20 do 50 tysiêcy z³otych. W roku 2015 tak du¿y bud¿et na ten cel zaplanowa³o prawie 30% przedsiêbiorców. Na pytanie „czy upominki reklamowe s¹ skutecznym noœnikiem reklamy” twierdz¹co odpowiedzia³o ponad 70% pytanych.

 

-„Z roku na rok odnotowujemy coraz wiêksze zainteresowanie gad¿etami reklamowymi. Systematycznie poszerzamy ofertê, zgodnie z najnowszymi trendami. Artyku³y promocyjne zaczynaj¹ odgrywaæ coraz wiêksz¹ rolê w dzia³aniach marketingowych. Przedsiêbiorcy przekonali siê, ¿e inwestycja w upominki przynosi, w d³u¿szej perspektywie, zysk w postaci zadowolonych klientów, którzy ufaj¹ marce i stale korzystaj¹ z jej us³ug oraz rosn¹c¹ liczbê nowych zleceniodawców.” – podsumowuje Micha³ Maciejewski.