Jedyny magazyn poświęcony
wyłącznie upominkom reklamowym

GAD¯ETOWA ŒCI¥GAWKA NA LATO 2016

28.07.2016

Za oknami. W tym roku okres wakacyjny up³ywa pod znakiem sportu. Tak dzieje siê raz na cztery lata i tak w³aœnie jest w 2016 roku. A wszystko ze wzglêdu na dwie wielkie imprezy sportowe, na które czeka³ ca³y œwiat.


Od 10. czerwca do 10. lipca oczy wszystkich kibiców skierowane by³y ku Francji. Na boiskach dwukrotnych mistrzów Europy  trwa³a walka o prymat na Starym Kontynencie. W sierpniu z kolei wzrok i zainteresowanie kibiców z ca³ego œwiata przeniesie siê do Ameryki Po³udniowej. W brazylijskim Rio de Janeiro przez trzy tygodnie sportowcy ze wszystkich dyscyplin bêd¹ rywalizowaæ o najcenniejsze trofeum, czyli medal olimpijski.

 

KIBIC MUSI BYÆ WYPOSA¯ONY
Wielkie imprezy sportowe to równie¿ znakomity czas dla firm zajmuj¹cych siê dystrybucj¹ czy produkcj¹ wszelkiego rodzaju gad¿etów zwi¹zanych z kibicowaniem. W tej kwestii warto zapoznaæ siê z ofert¹ firmy Elasto Form. W niej ka¿dy znajdzie coœ dla siebie. Mo¿na siê wyposa¿yæ praktycznie we wszystko. Od breloków, proporczyków i magnesów w barwach narodowych pocz¹wszy, a na naklejkach i flagach skoñczywszy.
Jeœli myœlimy o nieco wiêkszych gabarytowo rzeczach, to warto swoj¹ uwagê skierowaæ w stronê firmy Tomadex, najwiêkszego w Europie producenta gad¿etów kibicowskich. Tomadex jest w³aœcicielem firmy Keeza, a w ich ofercie znajdziemy ró¿nego rodzaju szaliki, czapki, kubki, koszulki, bluzy sportowe czy nawet poduszki. Wszystko oczywiœcie w odpowiednich barwach.

 

WIÊCEJ CZASU DLA KOBIETY
Liczba kobiet wœród zapalonych kibiców sportowych systematycznie roœnie, jednak to wci¹¿ mê¿czyŸni s¹ w zdecydowanej przewadze. W czasie, gdy panowie emocjonuj¹ siê meczami pi³karskimi czy rywalizacj¹ na olimpijskim basenie lub stadionie lekkoatletycznym, to ich kobiety maj¹ wiêcej czasu dla siebie. To doskona³a okazja, by poœwiêciæ wiêcej czasu samej sobie lub spotkaæ siê z dawno niewidzianymi kole¿ankami.
W sukurs z bardzo ciekaw¹ ofert¹ przychodzi firma Easy Gifts, która oferuje niezwykle interesuj¹ce akcesoria kosmetyczne, kosmetyki, lusterka czy zestawy do manicure. Z pewnoœci¹ warto zajrzeæ na internetow¹ stronê tej firmy. Tam na pewno ka¿da pani znajdzie coœ dla siebie.
Równie ciekaw¹ ofertê przygotowa³a firma Kosmetyki z Logo. Dziêki niej ka¿dy mo¿e sobie zamówiæ niemal¿e dowolny kosmetyk z w³asnym logo. To mo¿e byæ myd³o do r¹k, ¿el pod prysznic, p³yn do k¹pieli czy mleczko do cia³a. Oferta jest bardzo bogata i warto siê z ni¹ zapoznaæ.

 

PAMIÊTAMY O POCIECHACH
W szale emocji sportowych nie mo¿emy zapomnieæ o naszych dzieciach. Dla nich Mistrzostwa Europy w Pi³ce No¿nej czy Igrzyska Olimpijskie wcale nie musz¹ byæ najwa¿niejsze, choæ oczywiœcie warto, aby zainteresowa³y siê sportem. Kto wie, byæ mo¿e w przysz³oœci same bêd¹ chcia³y wzi¹æ udzia³ w tak wielkich wydarzeniach.
Oczywiœcie nic na si³ê. Jeœli nie bêd¹ tym zainteresowane, to trzeba zapewniæ im innego rodzaju atrakcje. Naprzeciw naszym oczekiwaniom wychodzi firma Kolor Plusz. W jej ofercie znajdziemy m.in. pluszowe maskotki EURO 2012, czyli Slavka i Slavko. Oprócz nich mo¿emy nabyæ postaci znane ze szklanego ekranu, jak na przyk³ad Miœ Uszatek czy Domisie.
Dla nieco starszych potomków firma MDR Dystrybucja przygotowa³a rozwijaj¹ce gry planszowe. Korporacja czy Kariera Polityczna to gry ilustrowane przez s³ynnego rysownika Andrzeja Mleczkê. Przeznaczone s¹ dla dzieci od lat 15, ale z pewnoœci¹ sprawi¹ mnóstwo radoœci tak¿e rodzicom, którzy bêd¹ mogli odetchn¹æ po emocjach zwi¹zanych z wydarzeniami na sportowych arenach.

 

JAKUB SZYMCZAK