Jedyny magazyn poświęcony
wyłącznie upominkom reklamowym

G³osowanie na GOTY i Korony Reklamy zakoñczone – dziêkujemy.

20.01.2015

Dziêkujemy za udzia³ wszystkim firmom, które wziê³y udzia³ w g³osowaniu na najwa¿niejsze ga¿ety reklamowe 2015 roku oraz konkursie Korony Reklamy. Wyniki poznamy niebawem.


  • Kto za³o¿y koronê?


Nowa szklana statuetka i nowe miejsce jej wrêczania to najwa¿niejsze zmiany dotycz¹ce, odbywaj¹cego siê nieprzerwanie od jedenastu lat, konkursu „Korony Reklamy”. Podczas RemaDays 2015 nagrodzone zostan¹ najlepsze firmy w poszczególnych sektorach bran¿y reklamowej.


Oficjalne og³oszenie wyników konkursu odbêdzie siê na stoisku organizatora (2H18), w drugim dniu imprezy (5 lutego) o godzinie 13.30.


Z wynikami konkursu bêd¹ wiêc mogli zapoznaæ siê wszyscy targowi goœci co jeszcze bardziej wzmocni presti¿ ukoronowanej firmy. 


  • Kto dalej w GOTACH?


Niebawem wszystkie firmy, bior¹ce udzia³ w konkursie Gifts of The Year otrzymaj¹ informacjê, które produkty otrzyma³y najwiêcej g³osów i przesz³y do drugiego etapu g³osowania.

 

Ka¿dy produkt ma szansê zdobycia tytu³u w dodatkowych kategoriach:

TopDesign, TopIdea, TopFun

Produkty fina³owe zostan¹ umieszczone w szklanych gablotach na stanowisku organizatora i bêd¹ tam prezentowane przez ca³y okres trwania targów a g³osuj¹cymi s¹ zwiedzaj¹cy targi RemaDays Warsaw 2015.

Wszelkie pytania odnoœnie dalszego przebiegu konkursu mo¿na kierowaæ:

Anna G¹siorowska
anna@gjconline.com
+48 61 67 40 156