Jedyny magazyn poświęcony
wyłącznie upominkom reklamowym

FRUIT OF THE LOOM OFERUJE EVERYTHING UNDER THE SUN

15.12.2016

Niezale¿nie od tego, jaka odzie¿ promocyjna jest potrzebna, jest jedna marka, która ma w swojej ofercie wszystko: Fruit of the Loom. Fruit of the Loom oferuje niespotykany dot¹d wybór stylów, rozmiarów i kolorów.

 

Firma Fruit of the Loom wprowadzi³a do swojej oferty na rok 2017 now¹ bluzê Lightweight Baseball Sweat Jacket, stanowi¹c¹ idealn¹ bazê do Specjalna produkcja. Bluza ta idealnie wpisuje siê w nowy styl athleisure i jest doskona³ym uzupe³nieniem popularnej kolekcji bielizny. Marka uruchomi³a tak¿e now¹, interaktywn¹ witrynê internetow¹, której premiera nast¹pi w styczniu 2017 r.

 

Jednym ze znacz¹cych trendów 2017 r. jest „athleisure”, którego popularnoœæ ros³a od kilku lat. Aby zaspokoiæ zapotrzebowanie klientów, firma Fruit of the Loom wprowadzi³a bluzê dresow¹ Lightweight Baseball Sweat Jacket.

 

Jest ona dobrym uzupe³nieniem dotychczasowej kolekcji bluz dresowych Lightweight Sweats Collection, skierowanej do ceni¹cych modê klientów. Pomimo swobodnego stylu, buza ta jest dostatecznie elegancka, by nosiæ j¹ w pracy. Idealnie nadaje siê na lato, w ch³odniejszych krajach mo¿e s³u¿yæ jako jedna z kilku warstw, a w cieplejszych rejonach pe³niæ funkcjê ca³orocznej odzie¿y wierzchniej.

 

Wykonana z lekkiej, nieszczotkowanej bawe³ny, z raglanowymi rêkawami i dwoma przednimi kieszeniami. Ko³nierz, œci¹gacz w pasie i mankiety wykonano z mieszanki bawe³ny i w³ókien Lycra. Ten modny, nowy styl gwarantuje wspania³y wygl¹d i wyszczupla sylwetkê. Wykonana z 80% bawe³ny i 20% poliestru (240 g/m2). Bluza ma tak¿e kryty zamek b³yskawiczny w tym samym kolorze, co u³atwia zdobienie. Dostêpne w rozmiarach od S do 2XL. Standardowe kolory to: black, heather grey i deep navy. Kolory te doskonale pasuj¹ do ka¿dego stylu od eleganckiego po swobodny.

 

Najwspanialsze jest to, ¿e jeœli szukasz bluzy Lightweight Baseball Sweat Jacket w kolorze innym od wymienionego, wyprodukujemy j¹ dla Ciebie. Mo¿emy j¹ przygotowaæ w ka¿dym kolorze oferowanym przez Fruit of the Loom, poniewa¿ ten model jest produkowany w naszej fabryce w Maroku. Niezale¿nie od tego czy zdecydujesz siê na ca³y strój w jednym kolorze, czy te¿ na inny kolor rêkawów, który gwarantuje prawdziwy bejsbolowy styl, Twój projekt zrealizujemy z nieskrywan¹ przyjemnoœci¹. Wiêcej informacji na temat

 

procesu tworzenia spersonalizowanego wygl¹du mo¿na uzyskaæ kontaktuj¹c siê z lokalnym dystrybutorem Fruit of the Loom. Produkt idealnie nadaje siê do du¿ych akcji promocyjnych, wydarzeñ muzycznych i sprzeda¿y detalicznej.

 

Fruit of the Loom ma wieloletni¹ tradycjê w produkcji bielizny mêskiej, która siêga 1938 roku. Obecny asortyment stanowi czêœæ g³ównego katalogu i obejmuje now¹ gamê skarpet Fruit of the Loom, które bêd¹ dostêpne ju¿ wkrótce.

 

Kolekcja bielizny mêskiej obejmuje produkty: Classic Shorty (2-pak), Classic Boxer (2-pak) i Classic Sport Brief (2-pak), wszystkie dostêpne s¹ w rozmiarach od S do 2XL, w kolorach: black, white, deep navy i light grey marl. Inne dostêpne produkty: Classic Slip (3-pak), w rozmiarach od S do 2XL w kolorach: white, black, black stripe i navy/mid blue marl, a tak¿e Fruit Underwear T (3-pak) w kolorze white.

 

Oferta skarpet obejmuje trzy style, w tym dwa uniseks. Skarpety Fruit Crew (3-pak), idealne do codziennego u¿ytku, z miêkkimi podeszwami gwarantuj¹cymi wiêkszy komfort, dostêpne w rozmiarach 35-46, a tak¿e Fruit Quarter Socks (3-pak), ze œci¹gaczem na kostce i miêkkimi podeszwami zapewniaj¹cymi wiêksz¹ wygodê, dostêpne w rozmiarach 35-46. Oba rodzaje dostêpne s¹ w kolorze bia³ym, czarnym i heather grey. Domieszka elastanu na ca³ej d³ugoœci zapewnia idealne dopasowanie. Trzeci styl, Fruit Work Gear Socks, dostêpny jest w kolorach black i melange grey (3-pak). S¹ to doskona³e skarpety robocze z miêkkimi podeszwami, które zapewniaj¹ dodatkowy komfort i ochronê, dostêpne w rozmiarach 39-46. Wszystkie skarpety wykonane s¹ w znacznej czêœci z w³ókien naturalnych, dziêki czemu zapewniaj¹ wygodê przez ca³y dzieñ.

 

Na styczeñ 2017 roku planujemy premierê naszej zupe³nie nowej witryny, która zapewni klientom wiele nowych funkcji. Responsywny uk³ad witryny zagwarantuje jej prawid³owe dzia³anie na wszystkich urz¹dzeniach – od komputerów stacjonarnych przez tablety a¿ po smartfony.

 

Witryna bêdzie nie tylko estetyczna i mia³a funkcjonalny uk³ad, lecz równie¿ u³atwi wyszukiwanie – wszystko dziêki funkcji wielokrotnych filtrów, które pozwol¹ szybko i ³atwo znaleŸæ potrzebny produkt.

Co wiêcej, sekcja Fruit Club zostanie wzbogacona o udoskonalone narzêdzia, które poprawi¹ komfort pracy u¿ytkownika, co prze³o¿y siê na jeszcze lepsze wsparcie klientów.

 

www.fruitoftheloom.co.uk